เทศน์ like TEDสรุปใจความสำคัญ
จากหนังสือ Talk like TED 


พูดแบบ TED หรือ Talk like TED : The 9 Public Speaking Secrets of the World’s Top Minds ...
เขียนโดย คาร์ไมน์ แกลโล (Carmine Gallo) ภาษาไทยแปลโดย พลอยแสง เอกญาติ

สรุปถึงเคล็ดลับการพูดในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ โดยวิเคราะห์การนำเสนอการพูดของ TED กว่า 500 ชุด และพูดคุยกับผู้พูดของ TED ที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งยังสัมภาษณ์นักประสาทวิทยา นักจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารชั้นนำระดับโลกเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหตุใด แนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบเหล่านี้ถึงได้มีความสำคัญ สรุปได้ว่า การนำเสนอที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ TED มีองค์ประกอบร่วมกัน 9 ประการ


การนำเสนอที่สะกดใจมากที่สุด คือ การนำเสนอที่  เข้าถึงอารมณ์ (สัมผัสหัวใจ)


1. ปลดปล่อยผู้เชี่ยวชาญในตัวคุณ
จะพูดได้ดี เมื่อมีความหลงใหลในเรื่องที่จะพูด เพราะจะมีความมั่นใจในการพูดในฐานะผู้เชี่ยวชาญตัวจริง


2. ฝึกศิลปะการเล่าเรื่องให้เชี่ยวชาญ ต้องทำให้คนเชื่อใจก่อน
จะพูดจูงใจให้คนฟัง ตามหลักของ พาธอส อริสโตเติล ซึ่งเชื่อว่า การจูงใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ ธีออส (ethos) คือ ความน่าเชื่อถือ เรามีแนวโน้มจะเห็นด้วยกับคนที่เรานับถือในความสำเร็จ ตำแหน่ง ประสบการณ์ ฯลฯ โลกอส (logos) คือ วิธีการจูงใจผ่านหลักเหตุผล ข้อมูล และสถิติ ส่วนพาธอส (pathos) คือ การแสดงออกที่เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก

เรื่องเล่า 3 ประเภทที่เรียบง่ายและได้ผล ประเภทแรก คือ ใช้เรื่องราวส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่พูด ประเภทที่สอง คือ เรื่องราวเกี่ยวกับคนอื่นที่ให้บทเรียนซึ่งเชื่อมโยงถึงคนฟัง ประเภทที่สาม เกี่ยวกับความสำเร็จหรือความล้มเหลว


3. พูดได้เหมือนบทสนทนา
ฝึกซ้ำๆ และจำเนื้อหาให้ขึ้นใจ นำเสนออย่างสบายๆ เหมือนกำลังสนทนากับเพื่อนสนิท บันทึกภาพเวลาฝึกพูด องค์ประกอบ 4 ประการในการถ่ายทอดข้อมูลผ่านคำพูด คือ อัตราเร็ว (ระดับความเร็วที่พูด) คามดัง (เสียงดังหรือเบา) ระดับเสียง (ใช้เสียงสูงหรือต่ำ) และ การเว้นจังหวะ (หยุดพูดในช่วงสั้นๆ เพื่อเน้นคำสำคัญ)


แปลกใหม่ (สอนเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน)


4. สอนเรื่องใหม่ให้ฉันรู้
ให้ข้อมูลใหม่แกะกล่อง จัดรูปแบบนำเสนอให้แตกต่าง หรือนำเสนอวิธีการแปลกแหวกแนวเพื่อแก้ปัญหาเก่า


5. สร้างช่วงเวลาชวนอ้าปากค้าง
คือ ตอนที่ผู้พูดทำสิ่งที่น่าตกใจ น่าประทับใจ หรือสร้างความประหลาดใจให้อย่างสะเทือนอารมณ์และน่าจดจำ ไปอีกนานหลังการนำเสนอสิ้นสุดลง


6. ผ่อนคลาย
อย่าเคร่งเครียดกับตัวเองหรือหัวข้อที่พูดมากเกินไป สร้างอารมณ์ขัน ให้ผู้ฟังได้มีเรื่องให้ยิ้มบ้าง


น่าจดจำ (นำเสนอเนื้อหาในแบบที่ลืมไม่ลง)


7. ยึดมั่นในกฎ 18 นาที
18 นาทีเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอข้อมูล หากต้องพูดนานกว่านั้นให้คั่นด้วยเรื่องอื่น เช่น เรื่องเล่า วิดีโอ การสาธิต ทุก 10 นาที


การใช้กฎ 3 ข้อกับแผนที่ข้อความ

ข้อที่หนึ่ง พาดหัวที่เหมาะสำหรับทวิตเตอร์ (ห้ามเกิน 140 ตัวอักษร)

ข้อที่สอง หาสาระสามข้อมาสนับสนุนหัวข้อที่พูด

ข้อที่สาม เสริมสารทั้งสามด้วยเรื่องเล่า สถิติ และตัวอย่าง


8. วาดภาพในใจด้วยประสบการณ์หลากผัสสะ
หาองค์ประกอบที่เข้าถึงประสาทสัมผัสมากกว่าหนึ่งอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง สัมผัส รส และกลิ่น


9. เดินในทางของตน
มีความเป็นตัวตนของคุณ เปิดเผย และโปร่งใส


ในเล่มมีการนำเสนอของ TED ยกเป็นตัวอย่างประกอบ ตาม Playlist ต่อไปนี้
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-9VIjOsX-yLXTstFhndyu_YSnBV7HrvT-----------------------
คัดลอกจาก บทความของ คุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์  ในเว็บไซต์ที่ไม่สามารถทำลิงก์ได้ จึงขอคัดลอกข้อมูลไว้โดยระบุที่มา ดังนี้ http://203.131.219.167/km2559/2015/04/12/%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-ted/#more-12800

Master the skills of TED speakers.

TED Masterclass is an app-based course that will teach you how to identify,
develop and share your best ideas with the world.

Mobirise

Website was created with Mobirise