อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

ตามรอย.. คู่มือชีวิต

คู่มือ.. เดินทางสู่ความตายอย่างงดงาม

หัวข้อ การพัฒนาสุขภาวะองค์รวม

Mobirise

การพัฒนาร่างกาย และจัดสรรสภาพแวดล้อม

-  อาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะท้าย  (Peaceful death)
-  เข้าใจการ Shutdown (หยุดทำงาน) ของร่างกายในระยะท้าย  (ชีวามิตร)
-  อาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยระยะสุดท้าย   (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
-  การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
-  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในช่วงเวลาที่ใกล้จะเสียชีวิต  (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
-  รู้จัก เข้าใจ เพื่อรับมือกับอาการปวด (โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์)
-  ความปวดกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
-  5 สิ่งต้องระวัง เมื่อผู้สูงอายุที่บ้านนอนติดเตียง  

-  คุณภาพชีวิต และทางเลือกการตาย เริ่มต้นได้ที่การออกแบบเมือง - ผศ. ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์  (ชีวามิตร)

-  การบริจาค :   การบริจาคดวงตา | การบริจาคอวัยวะ |  การบริจาคร่างกาย    (สภากาชาดไทย)
-  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง  "พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ"  โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์​ (ป. อ. ปยุตฺโต)

Mobirise

การพัฒนาพฤติกรรม ความสัมพันธ์ ทักษะสังคม 

-  พลังกอด เยียวยาโรค  (ชีวามิตร)
-  แนวทางการพูดคุยกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย    (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
-  การจัดประชุมพูดคุยระหว่างทีมที่ดูแลกับครอบครัว (Family Meeting)  (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
-  เมื่อผู้ดูแลทำไม่ไหวแล้ว (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

-  Happy death day : ออกแบบงานศพให้ตัวเอง | อุ๋ย บุดด้าเบลส | Last Talk
-  ตายแล้วโปรไฟล์เฟซบุ๊กไปไหน? จัดการมรดกดิจิตอลของเราก่อนวันที่บัญชีต่างๆ จะออฟไลน์ไปตลอดกาล   (ชีวามิตร)

-  การทำพินัยกรรมชีวิต (Living Will) สำคัญอย่างไร     (ชีวามิตร)
-  ไป (แบบ) ที่ชอบที่ชอบ ศึกษาข้อกฎหมายที่จะช่วยออกแบบฉากสุดท้ายของชีวิตได้ตามต้องการ   (ชีวามิตร)
-  หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Living Will)
-  ความตายไม่น่ากลัว เท่ากับเรากลัวความตาย กฎหมายช่วยไม่ได้ ตราบใดที่เราไม่เข้าใจ - ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (ชีวามิตร)

Mobirise

การพัฒนาจิตใจ การจัดการอารมณ์ การสร้างความสุขที่มีคุณภาพ

อาการสับสนกระวนกระวายในผู้ป่วยระยะสุดท้าย   (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
- ธรรมบรรยาย เรื่อง "เตือนจิตกระตุ้นใจด้วยมรณสติ" โดยพระไพศาล วิสาโล
- ธรรมบรรยาย เรื่อง "เปลี่ยนความตายให้กลายเป็นความสุข" โดยพระไพศาล วิสาโล
- ธรรมบรรยาย ชุด "เผชิญความตายด้วยใจสงบ" โดยพระไพศาล วิสาโล
- บทภาวนา เพื่อการพิจารณาความตาย  (Peaceful death)

Mobirise

การพัฒนาปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่สร้างสรรค์

- ธรรมบรรยาย เรื่อง "ความเข้าใจในเรื่องความตาย"   โดยพระไพศาล วิสาโล
-  ธรรมบรรยาย เรื่อง "เหตุกลัวตาย 4 อย่าง อย่าทุกข์ก่อนเป็นทุกข์ รักษาโรคด้วยสมาธิ"  โดยพระปิยะลักษณ์​ ปญฺญาวโร
-  ธรรมบรรยาย เรื่อง "จิตมีอานุภาพคุมกาย ร่างกายไม่ใช่ของเรา ปล่อยวางร่างกาย" โดยพระปิยะลักษณ์​ ปญฺญาวโร
-  ธรรมบรรยาย เรื่อง "อาพาธสูตร สัญญา 10 แก่พระคิริมานนท์เพื่อระงับความเจ็บไข้" โดยพระปิยะลักษณ์​ ปญฺญาวโร

กิจกรรม การเรียนรู้

Mobirise

Online workshop

-  ก่อน จาก ลา ..... หลัง จาก ตาย  (1 วัน)
- เกมไพ่ไขชีวิต, สมุดเบาใจ (Peaceful death)
THE LAST LIFE LESSON  (ชีวามิตร)
- วิชาชีวิต : เปิดมุมมองใหม่ของความตายให้คนเป็นได้รับรู้  (ชีวามิตร)   (Teaser)

Mobirise

Training program

-  เกมไพ่ไขชีวิต, สมุดเบาใจ  ​โดย peaceful death
+ เผชิญความเจ็บป่วย อย่างเบิกบาน (4 วัน)
-  เผชิญความตาย อย่างสงบ   โดย เสมสิกขาลัย  (4 วัน) 
-  ธรรมะบำบัดความเจ็บป่วยได้จริงหรือ (ภาคีเครือข่าย สวนโมกข์กรุงเทพฯ)  (3 วัน)
-  ก่อน จาก ลา ..... หลัง จาก ตาย (1 วัน)
- สุดท้ายก็จากลา... อุทิศมหากุศล (3 ชม.)
-  คุยกับพระ  (ตามการนัดหมาย)

***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

Defining Hope   (2017 ‧ Documentary ‧ 1h 16m)

Defining Hope is a story about people weighing what matters most at the most fragile junctures in life, and the nurses who guide them. It’s a documentary that follows patients with life-threatening illness as they make choices about how they want to live, how much medical technology they can accept, what they hope for and how that hope evolves when life is threatened. It is optimistic and reminds us that we have choices in how we die.

(Movie Official website)   

Mobirise

End Game  (2018 ‧ Documentary/Short ‧ 40 mins)

Facing an inevitable outcome, terminally ill patients meet extraordinary medical practitioners seeking to change our approach to life and death.


(Movie Official website)  

Mobirise

Departures   (2008 ‧ Drama/Music ‧ 2h 11m)

Soon after buying an expensive cello, Daigo Kobayashi (Masahiro Motoki) learns that his orchestra is disbanding. Daigo and his wife move back to his hometown in northern Japan, where he answers an ad for what he thinks is a travel agency but is, in actuality, a mortuary. ...


(Movie Trailer) 

Mobirise html builder