LIFEstudies.net เป็นพื้นที่ทดลอง ในการจัดการศึกษาเป็นธรรมทาน
เพื่อการเรียนรู้ "ชีวิต" หลายแง่มุม  ผ่านสื่อธรรม ออนไลน์ หลายรูปแบบ


โคโรน่าไวรัส 2019
ปัจจยาการเร่งการกำเนิด


ธมฺมทินฺโน ภิกฺขุ (ป.)
ผู้แนะแนวทางในการเริ่มต้น


Mobirise
โปรแกรมฟรีในการพัฒนาเว็บไซต์


หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ
เจ้าของโดเมนเนม - ผู้ดูแลระบบ server


อัตถจารีวัดญาณเวศกวัน
กลุ่มอุปัญญาตธรรม
กลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์
ผู้ร่วมดำริ และอุปถัมภ์การจัดตั้งเว้
ร่วมพัฒนาสื่อธรรม ชุด "ตามรอย.. พุทธธรรม"
และหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม ออนไลน์"


บ้านจิตสบาย
ถ่ายทำ - ผลิตสื่อธรรมบางส่วนในสื่อธรรมชุด "ตามรอย พุทธธรรม"
และอนุญาตให้ดัดแปลงเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน


ครูพระ, พระผู้สอน เสริมความรู้พระนวกะ วัดญาณเวศกวัน
พัฒนาสื่อธรรม ชุด "ตามพระใหม่  ไปเรียนธรรม" 
และ www.LIFEstudies.net/BuddhistStudies


คณะพระวิทยากร, พระผู้พัฒนาโปรแกรม, อัตถจารี
ร่วมพัฒนา เกมภาวนา


คณาจารย์วิชา Engineering Essentials & Exploring Engineering World
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สร้างโอกาสในการพัฒนาสื่อธรรมชุด "LIFE----L-I-N-E"


คณาจารย์วิชาบทนำการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณาจารย์วิชาความสุขในชีวิตการทำงานและอาชีพ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาสาสมัคร ผู้ร่วมพัฒนา
เกมภาวนา, สื่อธรรม ชุด "ทักษะชีวิต และการทำงาน"
และสร้างโอกาสในการพัฒนาสื่อธรรม ชุด "เทศน์ like TED"


ผู้บริหารหลักสูตร ชีวิตและความตาย 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สร้างโอกาสในการพัฒนาสื่อธรรม ชุด "ชีวิตและความตาย"


พระครูเมธังกร
ประสานงาน และเรียบเรียงเนื้อหา


ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
ผู้ให้ธรรม แบ่งปันความรู้
สร้างโอกาส และสนับสนุนการพัฒนาสื่อธรรม

Start a free web page with Mobirise