แนะนำหลักสูตร
ตามรอย.. คู่มือชีวิต


301 Life manual


การเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิต ตั้งแต่ ก่อน..เกิด จนถึง หลัง..ตาย


คู่มือชีวิต

Mobirise

ชีวิตมนุษย์ ไม่เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เมื่อเราซื้อมาใหม่ ก็มี คู่มือ มาให้ด้วย เพื่อบอกว่าอุปกรณ์นั้นใช้อย่างไร ทำอะไรได้บ้าง อีกทั้งเมื่อมีปัญหาจะแก้ไขอย่างไร หรือต้องไปปรึกษาใครที่ไหน

ทว่า หลายครั้ง หลายชีวิต ถูกใช้โดยไร้จุดหมาย หรือเป็นไปเพียงเพื่อการหาเลี้ยงชีวิต โดยไม่รู้ว่าจะสร้างภาวะอันเป็นสุขให้แก่ตน และคนรอบข้าง ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตตนอย่างไร มิหนำซ้ำ ยามเมื่อประสบปัญหา ก็ไม่รู้จะหาทางออก ปฐมพยาบาลชีวิตตนเองอย่างไร ....

คู่มือ เล่มนี้จึงเป็นงานเขียนหนึ่ง ที่เปิดประตูให้เราได้หันกลับมาหาทางพัฒนา ชีวิต ในทุกช่วงตอน ให้สมคุณค่า ของการมีชีวิต  ....  (คลิก เพื่ออ่านหนังสือ คู่มือชีวิต)


สุข - ภาวะ - องค์รวม - แนวพุทธ

Mobirise

การพัฒนาชีวิตให้มีสุขภาวะองค์รวม คือการพัฒนาองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตให้เจริญงอกงามขึ้นอย่างประสานสัมพันธ์สอดคล้อง ส่งผลเกื้อกูลกันไปด้วยดีทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วยพัฒนาการ 4 ด้าน (ภาวนา 4) คือ กาย ศีล จิต ปัญญา

การพัฒนากาย ไม่ใช่ให้กายเติบโต แต่หมายถึงการใช้กายให้สัมพันธ์สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ เช่นการเลือกเสพบริโภคสิ่งที่ดี เข้าสู่ชีวิตของตน รวมถึงการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนและสังคมได้

การพัฒนาศีล ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามหลักจารีต ศาสนา แต่หมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับสังคม เพื่อนมนุษย์ ให้เป็นไปในทางช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิต ทั้งในระดับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง

การพัฒนาจิต คือการฝึกอบรมให้จิตใจมีสุขภาพจิตดี มีศักยภาพในการทำกิจต่างๆ ไม่ซึมเซาซัดส่าย อีกทั้งยังประกอบไปด้วยคุณธรรม ความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา ฉันทะ หมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน จดจ่อ สดชื่น

การพัฒนาปัญญา คือความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถนำความรู้ความคิดมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รวมทั้งในการบริหารจัดการดำเนินการต่างๆ เพื่อการพัฒนาตนและสังคมยิ่งขึ้นไป

 (คลิกเพื่ออ่านหนังสือ สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ)

Mobirise

หลักสูตร "ตามรอย.. คู่มือชีวิต"

หลักสูตร "ตามรอย.. คู่มือชีวิต"  เป็นพื้นที่เปิดให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะในการใช้ชีวิต และแก้ปัญหาชีวิต ในแต่ละช่วงวัย ในแต่ละสภานการณ์ ตั้งแต่ก่อนจะให้กำเนิด จนถึงสถานการณ์หลังจากการตายและความพลัดพราก

ในการเรียนรู้แต่ละช่วงวัย  มีการจัดสรรองค์ความรู้เป็น 4 ด้าน ตามหลัก ภาวนา 4 คือ กาย ศีล จิต ปัญญา ให้ผู้สนใจได้เลือกศึกษาตามอัธยาศัย 

Mobirise
ช่วงวัย แห่งการเรียนรู้

 1. คู่มือ.. นักเรียน / ผู้ปกครอง
  ชวนเด็กๆ ให้สนุกกับการแสวงหาความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและผู้คนรอบตัว
  กลุ่มผู้เรียน                   :   นักเรียนระดับประถม - มัธยมศึกษา และผู้ปกครอง
 2. คู่มือ.. นักศึกษา และคนทำงาน
  เตรียมพร้อมกับการเป็น "บัณฑิต" การทำงาน และการใช้ชีวิต
  เพื่อให้งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข (ทั้งคนเอง ผู้ร่วมงาน และคนที่บ้าน)
  กลุ่มผู้เรียน : ผู้เตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน และคนวัยทำงาน
 3. คู่มือ.. สู่อิสรภาพทางการเงิน
  การวางแผนชีวิต และแผนการเงิน เพื่อให้เงินเป็นปัจจัยนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมาย
  กลุ่มผู้เรียน                      :  ผู้เตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน และคนวัยทำงาน 
 4. คู่มือ.. ความรัก และการสร้างครอบครัว
  เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความรักและครอบครัวที่มีความสุข และไม่สร้างความทุกข์ 
  อีกทั้งยังสามารถชี้ทางชีวิตใหม่ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและงอกงาม
  กลุ่มผู้เรียน                      :  บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
 5.  คู่มือ.. การสื่อสาร
  จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะสำคัญในชีวิตประจำวัน
  ที่มีศักยภาพได้มากกว่าที่คิด และเป็นปัญหาได้มากกว่าที่เห็น
  กลุ่มผู้เรียน                     :  บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
 6. คู่มือ.. สร้างสุขภาวะ 
  วิธีการสร้างความสุขอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางกาย ใจ และสังคมรอบตัว
  กลุ่มผู้เรียน                      : บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
 7. คู่มือ.. ผู้ป่วย  (ญาติผู้ป่วย, ผู้ดูแลผู้ป่วย, และว่าที่ผู้ป่วย)
  แนวทางสำหรับผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อรักษาทั้งกาย และใจ 
  กลุ่มผู้เรียน                      :  ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย
 8. คู่มือ.. เดินทางสู่ความตายอย่างงดงาม
  แนวทางในการเตรียมพร้อมสำหรับความตาย ในฐานะที่เป็นฉากสุดท้ายของชีวิต
  กลุ่มผู้เรียน                      :  บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
 9. คู่มือ.. ผู้สูญเสีย
  เรียนรู้การรักษาใจหลังการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อการดำรงอยู่ต่อไปโดยลำพัง
  กลุ่มผู้เรียน                      :  บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

The web page was built with Mobirise