อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

ตามรอย.. คู่มือชีวิต

คู่มือ.. นักศึกษา และคนทำงาน

หัวข้อ การพัฒนาสุขภาวะองค์รวม

Mobirise

การพัฒนาร่างกาย และจัดสรรสภาพแวดล้อม

การดูแลกาย  
-  Physical fitness  [Training : Physical training]
-  You are what you eat  [Training : Healthy cooking class]
-  ธรรมบรรยาย เรื่อง "กินเป็นมีสุข" และ "เบื้องหลังอาหารในจาน"  โดยพระไพศาล วิสาโล
-  การพัฒนาบุคลิกภาพ  [Training : New me New personality]

การจัดสรรสภาพแวดล้อม  [Training : Home & workplace design]
-  ชีวิตดี ด้วยการจัดบ้าน (จัดห้อง/จัดหอ)
-  พลังธรรมชาติ ส่งเสริมพลังชีวิต  [Training : ถ่ายภาพภาวนา | จัดดอกไม้ภาวนา | Zen garden]
-  การจัดการข้อมูลดิจิตอล ให้เกิดประสิทธิภาพ และปลอดภัย  [Training : Digital skills]
-  ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และการทำงาน

Mobirise

การพัฒนาพฤติกรรม ความสัมพันธ์ ทักษะสังคม 

วินัยส่วนบุคคล   [Training : New me New habits] 
-  วินัย : เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
-  ทฤษฎีนิสัย กับเทคนิคการสร้างวินัย

- การจัดการเวลา   [Training : How to be more productive?]
     :  คุณค่าของเวลา และเทคนิคการบริหารเวลาส่วนบุคคล
     :  การจัดลำดับความสำคัญของงาน

-  การบริหารการเงิน   [Training : Game of LIFE]
     :  ความหมาย คุณ-โทษ ของ เงิน ในฐานะปัจจัยหรือเป้าหมายของชีวิต
     :  
ความมั่นคงทางการเงิน, อิสรภาพทางการเงิน, วินัยทางการเงิน
     :  
การบริหารการเงินส่วนบุคคล : การวางแผนเกษียณ, การออม และการลงทุน, การแก้ปัญหาหนี้สิน ฯลฯ

ทักษะสังคม   [Training : Social skills & Modern Etiquette]
-  สมบัติของผู้ดี : มารยาทในสังคมสมัยใหม่
-  การทำงานเป็นทีม

ทักษะการสื่อสาร   [Training : การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์]
-  พื้นฐานของการสื่อสารที่ดี    1 | 2
-  อุปสรรค ของการสื่อสารเพื่อการสร้างสรรค์
-  การสื่อสาร เพื่อการสร้างสรรค์ พัฒนา เยียวยา ส่งเสริม ซ่อมสร้าง อย่างมีประสิทธิภาพ

Mobirise

การพัฒนาจิตใจ การจัดการอารมณ์ การสร้างความสุขที่มีคุณภาพ

การพัฒนา สุขภาพของจิตใจ   [Training : Happiness appreciation]
-  บทนำ : ตั้งคำถาม ต่อความรัก ในหัวใจ
-  เรียน - รู้ - คู่ - รัก    [Training : รักนั้นดีแน่  แต่รักแท้อยู่ไหนหนอ]
-  เรียนได้ ไม่เครียด - เรียนดี มีสุข   [Training : Stress management]
-  อารมณ์ศึกษา     [Training : Emotional management]

การพัฒนา ศักยภาพของจิตใจ   [Training : Powerful mind]
-  แนวทางการพัฒนาจิตใจ
-  การฝึกสติ     [Training : น้ำชา ภาวนา | ถ่ายภาพภาวนา | จัดดอกไม้ภาวนา | Zen garden]
-  การดัด-จริต    [Training :  ดัด-จริต  พัฒนาจิตใจ]
-  ไหวพริบในการจัดการอารมณ์ เพื่อจัดการปัญหา
-  การมองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ร้าย และการมองโลกตามเป็นจริง  

Mobirise

การพัฒนาปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่สร้างสรรค์

ทักษะการวางแผน และการทำงานโครงการ  [Training : Project management]
-  การคิดและทำงานเป็นโครงการ
    -  การวางแผนโครงการ
    -  การเขียนโครงการ
-  การบริหารเวลา
    -  เครื่องมือในการบริหารเวลา : Gantt chart, CPM, Time sheet
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
    -  HRM : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
    -  HRD : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-  ระบบงาน และกระบวนการทำงาน
-  การวางแผนการเงิน
    -  ความสำคัญ และวิธีการจัดทำงบประมาณโครงการ
    -  ความหมาย ประโยชน์ ความสัมพันธ์ ของเอกสารการเงินที่สำคัญ
    -  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ
-  การติดตาม ประเมินผลโครงการ
  
ทักษะการคิด และการแก้ปัญหา  [Training : Design thinking & problem solving]
-  ท่าทีต่อปัญหา สู่การสร้างนวัตกรรม
-  หลักการจัดการปัญหาตามแนวอริยสัจ 4
-  เทคนิค วิธีการคิด เพื่อการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
-  การเปิดโอกาสให้ความผิดพลาด และล้มเหลว สู่ ทักษะการระวังภัย

มุมมองต่อชีวิต และการทำงาน   [Training : Game of LIFE]
-  ตั้งคำถาม ต่อการศึกษา การงาน และชีวิต
-  เป้าหมายของการศึกษา คือการ (ได้) ทำงาน เท่านั้นหรือ ?
-  การค้นหาศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาตนเอง
-  คุณค่า เป้าหมาย และความสุข ของชีวิต และการทำงาน
-  เป้าหมายชีวิต : อัตถะ 3     [Training : เป้าหมายชีวิต]
-  การตัดสินคุณค่าของคน - งาน - การเรียน

มุมมองต่อสังคม ในฐานะ world citizen   [Training : กลเกมการเมือง]
-  บทนำ : ตั้งคำถาม ต่อสังคม
-  การพัฒนาที่ยั่งยืน : ภาวนา 4 - ธรรมานามัย
-  ค่านิยมทางสังคมที่เป็นธรรม : เสรีนิยม vs สังคมนิยม
-  การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม : เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ - เศรษฐกิจพอเพียง
-  อำนาจการปกครองที่เป็นธรรม : ธรรมาธิปไตย - ธรรมาภิบาล
-  สถานการณ์ทรัพยากรมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21

กิจกรรม การเรียนรู้

Mobirise

Online workshop

กาย
+ Physical training
+ Healthy cooking class
+ Home & workplace design
- ถ่ายภาพภาวนา (3 hrs.)
+ Digital skills

ศีล
+ New me New habits
+ How to be more productive?
+ Social skills & Modern Etiquette

จิต
+ Happiness appreciation (1-2 days)
+ Stress management (1-2 days)
+ Emotional management (1-2 days)
+ Powerful mind (1-2 days)
- น้ำชาภาวนา (3 hrs.)

ปัญญา
- Design thinking & problem solving (1 day)
- เป้าหมายชีวิต + ตัดก่อนตาย (1 day)

Mobirise

Training program

กาย
+ Physical training
+ Healthy cooking class
+ New me New personality
+ Home & workplace design
- ถ่ายภาพภาวนา (3 hrs.)
+ จัดดอกไม้ภาวนา
+ Zen garden
+ Digital skills

ศีล
+ New me New habits
+ How to be more productive?
+ Social skills & Modern Etiquette
- การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (3 days)
- (การสื่อสารเพื่อการเยียวยา) (4 days)

จิต
+ Happiness appreciation (1-2 days)
- รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้อยู่ไหนหนอ (2-3 hrs.)
+ Stress management (1-2 days)
+ Emotional management (1-2 days)
+ Powerful mind (1-2 days)
- น้ำชาภาวนา (3 hrs.)
- ดัด-จริต พัฒนาจิตใจ (1-2 days)
+ วิปัสสนา ภาวนา (3-7 วัน)

ปัญญา
- Project management (3 day)
- Design thinking & problem solving (1 day)
- Game of LIFE (1-2 days)
- เป้าหมายชีวิต + ตัดก่อนตาย (1 day)
- กลเกมการเมือง (1-2 days)***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

The Matrix (1999 ‧ Sci-fi/Action ‧ 2h 30m) 

Thomas Anderson, a computer programmer, is led to fight an underground war against powerful computers who have constructed his entire reality with a system called the Matrix.

ภาพยนตร์นำเสนอโลก "เมทริกซ์" ซึ่งเป็นโลกจำลองที่เหล่าเครื่องจักรสร้างขึ้นเพื่อควบคุมมนุษย์ เดอะ เมทริกซ์ยังอ้างถึงแนวคิดทางศาสนาและปรัชญาจำนวนมาก รวมไปถึงวัฒนธรรมแฮกเกอร์ มีกลิ่นอายของโลกตะวันออกโดยเฉพาะญี่ปุ่น

(Movie Trailer)    (สรุปเนื้อหา ภาค 1 - 3 - สปอย!!)  

Mobirise

Kung Fu Panda  1 | 2 | 3

Kung Fu Panda (2008 ‧ Animation/Comedy ‧ 1h 35m)
Kung Fu Panda 2 (2011 ‧ Animation/Family ‧ 1h 32m)
Kung Fu Panda 3 (2016 ‧ Animation/Family ‧ 1h 35m)
โป-หมีแพนด้าตัวใหญ่ยักษ์ อ้วนกลม จอมซุ่มซ่าม เป็นแฟนพันธุ์แท้กังฟู ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์เลยซักกะติ๊ดในการทำงานในร้านบะหมี่ของครอบครัว เมื่อโชคชะตาบันดาลให้เขากลายเป็นผู้ถูกเลือกตามคำพยากรณ์โบราณแบบส้มหล่น ความฝันของ โป จึงกลายเป็นจริง และเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่โลกชาวยุทธเพื่อศึกษากังฟู เคียงบ่าเคียงไหล่เจ้าตำนานผู้พิชิตทั้งห้าที่เขาชื่นชม..
(อ่านต่อ)      (Trailer Kung fu panda 1 | 2 | 3 )    (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)

Mobirise

มหา'ลัย เหมืองแร่ (2005 ‧ Drama/Adventure ‧ 1h 51m) 

นิสิตชั้นปีที่สองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกรีไทร์ออกจากมหาวิทยาลัย เขาเดินทางไปภาคใต้ อาศัยรถขนหมูจากภูเก็ต มุ่งหน้าไปทำงานที่เหมืองกระโสม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา หลังจากได้พบและสัมภาษณ์งานกับ นายฝรั่ง (Anthony Howard Gould) เขาได้ฝึกงาน ติดตามนายฝรั่ง และทำงานใช้แรงงานแทนคนงานของเรือขุดสายแร่ดีบุก ณ ที่นี้ จากชีวิตนักศึกษาชั้นปี 2 จากมหาวิทยาลัยดัง ชีวิตปี 1 ใน มหา'ลัย เหมืองแร่ ได้เริ่มขึ้นแล้ว...
(Movie Trailer)    (คลิปรีวิว แนะนำหนัง)    (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)

Mobirise

Inside Out (2015 ‧ Family/Animation ‧ 1h 42m) 

Eleven-year-old Riley moves to San Francisco, leaving behind her life in Minnesota. She and her five core emotions, Fear, Anger, Joy, Disgust and Sadness, struggle to cope with her new life.
(Movie Trailer)   (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)


Mobirise

Pay It Forward (2000 ‧ Drama/Romance ‧ 2h 3m) 

Inspired by a school assignment, young Trevor comes up with an idea that changes many lives. He decides that instead of returning a favour, he will pay it forward by doing good deeds for three people.
(Movie Trailer)    (คลิปย่อ The Philosophy of Pay It Forward)


Mobirise

Ford v Ferrari     (2019 ‧ Sport/Action ‧ 2h 32m) 

American automotive designer Carroll Shelby and fearless British race car driver Ken Miles battle corporate interference, the laws of physics and their own personal demons to build a revolutionary vehicle for the Ford Motor Co. Together, they plan to compete against the race cars of Enzo Ferrari at the 24 Hours of Le Mans in France in 1966.
(Movie Trailer)   (สรุปเนื้อเรื่อง - สปอย!!)   (podcast รีวิวหนัง)


Mobirise

12 Angry Men (1957 ‧ Drama/Legal drama ‧ 1h 36m) 

“12 คณะลูกขุน” จะต้องมานั่ง ถกเถียง เพื่อหาข้อสรุปชี้ขาดในคดีที่ลูกชายวัยรุ่น ถูกกล่าวหาว่าใช้มีดแทงบิดาบังเกิดเกล้าของตัวเองตายคาบ้านพัก เนื่องจากบทลงโทษความผิดในลักษณะเช่นนี้ หนักหนา สาหัส ถึงขั้นต้อง “ประหารชีวิต” โดยจะต้องมีเสียงชี้ขาดอย่างเป็นเอก ฉันท์ 12 ต่อ 0  ว่า “ผิด” หรือ “ไม่ผิด” ...  (อ่านต่อ)
(Movie Trailer)    (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)    (บทวิเคราะห์ - สปอย!!)


Mobirise

Apollo 13 (1995 ‧ Drama/Adventure ‧ 2h 20m) 

อะพอลโล 13  เป็นภารกิจในโครงการอวกาศที่ตั้งใจลงจอดบนดวงจันทร์ มีการปล่อยยานสู่อวกาศในวันที่ 11 เมษายน 1970 เมื่อเวลา 14:13 เวลามาตรฐานตะวันออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดี รัฐฟลอริดา แต่การลงจอดดวงจันทร์ถูกยกเลิกหลังถังออกซิเจนระเบิดอีกสองวันให้หลัง ทำให้มอดูลบริการ (Service Module) ซึ่งมอดูลสั่งการ (Command Module) อาศัยใช้การไม่ได้ ...  (อ่านต่อ)
(Movie Trailer)    (สารคดี Apollo 13 - The true story | Discovery channel)


Mobirise

The Platform (2019 ‧ Sci-fi/Horror ‧ 1h 34m) 

The Platfrom  ‘คุกแนวตั้ง’  ที่สะท้อนประเด็นความเหลื่อมล้ำ ชนชั้น 3 ระดับ โอกาสที่ไม่เคยเท่าเทียม ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอ้างเหตุผลเรื่องความสงบสุข และอีกมากมายที่เกิดขึ้นในโลก The Platform แต่เรารู้สึกใกล้ตัวและสมจริงจนน่ากลัว ... (อ่านบทวิเคราะห์)
(Movie Trailer)   (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)


Mobirise

An Inconvenient Truth 

I.  An Inconvenient Truth   (2006 ‧ Documentary ‧ 1h 58m)
II. An Inconvenient Sequel: Truth to Power  (2017 ‧ Documentary ‧ 1h 40m)
Oscar-winning documentary about the environment featuring the unlikeliest of movie stars. Former presidential candidate Al Gore holds this film together as, in front of an audience and with few aids beyond photo slides, he explains how humans have messed up the planet. Gore issues an urgent warning on what must be done, and done quickly, to save the earth.
(Movie Trailer :  An Inconvenient Truth  1  |  2)
Al Gore: The case for optimism on climate change - TED Talks

Designed with Mobirise