best free html templates

คอร์ส ภาวนา ออนไลน์

Life is worth practicing.

ก่อนตาย | หายใจ | ด้วยรัก

ภาวนาออนไลน์  ๒๔ - ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๔

1

รายละเอียดกิจกรรม และการเตรียมตัว

เชิญชวนผู้สนใจ ที่อยากจะให้เวลากับการพัฒนาชีวิต
ร่วมกันภาวนาตลอดช่วงวันหยุดยาว ต้นพรรษา ๒๕๖๔
เพื่ออิ่มเอมกับความรัก ทุกลมหายใจ .. ก่อนตาย
(คลิกดูรายละเอียดกิจกรรม และการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม)

2

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

หากท่านได้ดูรายละเอียดกิจกรรมแล้วมั่นใจว่าตรงกับความตั้งใจ
สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Google form 
(เริ่มรับสมัคร หลังวันวิสาขบูชา)
แล้วรอการยืนยันทางอีเมล์

3

แนวทางการปฏิบัติ : พระผู้แนะนำการปฏิบัติ

เมตตากรรมฐาน
: พระอาจารย์โชติก อภิชาโต วัดสุวรรณาราม  
อานาปานสติ
: พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ วัดสุนันทวนาราม
มรณานุสสติ
: พระครูเมธังกร วัดญาณเวศกวัน

1. รายละเอียดกิจกรรม และการเตรียมตัว

เชิญชวนผู้สนใจ ที่อยากจะให้เวลากับการพัฒนาชีวิต
ร่วมกันภาวนาตลอดช่วงวันหยุดยาว ต้นพรรษา ๒๕๖๔
เพื่ออิ่มเอมกับความรัก ทุกลมหายใจ .. ก่อนตาย

 • รูปแบบกิจกรรม 
  -  เป็นการปฏิบัติธรรม เจริญกุศล ร่วมกัน ของหมู่มวลกัลยาณมิตร เพื่อเริ่มต้นการฝึกตนในช่วงต้นพรรษา 
  -  ตั้งใจร่วมกันที่จะละวางกิจการงานต่างๆ ยกเว้นเพียงการกินอยู่อย่างง่าย และกิจวัตรเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อการปฏิบัติร่วมกันตลอดทั้งวัน ตลอดระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน
  -  เข้าร่วมกิจกรรมในห้องประชุม Zoom ที่เป็นเหมือน ศาลา ออนไลน์  โดยพร้อมเพรียงกัน และเปิดกล้องตลอดกิจกรรม
  -  แต่งกายเรียบร้อย สบาย เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ  และอยู่ในสถานที่ที่สงบ เป็นส่วนตัว ตลอดทั้งวัน ตลอดระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน
  -  ลดการสื่อสาร และงดการใช้เครื่องมือสื่อสาร ที่นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตลอดทั้งวัน ตลอดระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน
  -  สมาทาน รักษาศีล ๘ ร่วมกัน  (ยกเว้นผู้ป่วย ที่ไม่สามารถรักษาศีล ๘ ได้  ให้สมาทานศีล ๕)
  -  แสดงออกซึ่งความเคารพต่อพระรัตนตรัย และพระผู้แนะนำการปฏิบัติ ด้วยการรักษาสัจจะในการปฏิบัติตนตลอด ๕ วัน ๔ คืน ตามรูปแบบกิจกรรมที่กำหนด และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ
  -  ทุกท่านเป็นเสมือนผู้วิจัยร่วม ในการทดลองกิจกรรมภาวนาออนไลน์ ว่าจะสามารถเป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด และควรจัดต่อไปหรือไม่ ในรูปแบบใด


 • กำหนดการ
  วันเสาร์ที่ ๒๔ ก.ค.
  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐    เข้าสู่ ศาลา ออนไลน์ |  ทักทายกัลยาณมิตร
  ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐    ฟังธรรม  (ณ ศาลา ออนไลน์)
  ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐    สวดมนต์ ก่อนนอน  (ณ ศาลา ออนไลน์)

  วันอาทิตย์ที่ ๒๕  |  วันจันทร์ที่ ๒๖  |  วันอังคารที่ ๒๗
  ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐    สาธยายธรรม รับอรุณ ร่วมกัน  (ณ ศาลา ออนไลน์)
  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐    ภาวนา ร่วมกัน  (ณ ศาลา ออนไลน์)
  ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐    ภาวนา ด้วยตนเอง  (ในที่ส่วนตัว ของตน อันสงบ)
  ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐    ฟังธรรม, ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการภาวนา  (ณ ศาลา ออนไลน์)
  ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐    ภาวนา แผ่เมตตา ร่วมกัน  (ณ ศาลา ออนไลน์)

  วันพุธที่ ๒๘ ก.ค.
  ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐    สาธยายธรรม รับอรุณ ร่วมกัน (ณ ศาลา ออนไลน์)
  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐    ฟังธรรม ภาวนา ร่วมกัน (ณ ศาลา ออนไลน์)
  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐    ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อการพัฒนาตนตลอดพรรษา   (ณ ศาลา ออนไลน์)


 • การเตรียมตัว 
  -  บอกเล่าความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน และรูปแบบกิจกรรมตลอด ๕ วัน ๔ คืน ให้คนใกล้ตัว หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อ เกี่ยวข้องกับท่าน ให้ทราบ และยินดีที่จะเอื้อเฟื้อต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน
  -  จัดการงานที่คั่งค้างให้เรียบร้อย เพื่อเอื้อโอกาสให้แก่ชีวิตอันล้ำค่าของตน ในการได้อยู่กับตนเอง และเรียนรู้ภายในจิตใจ เสมือนกับการไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัด หรือสำนักกรรมฐานต่างๆ
  -  เตรียมสถานที่ ที่สงบ เป็นส่วนตัว สะอาดเรียบร้อย
  -  เตรียมอาหาร น้ำดื่ม หรือวิธีการจัดการที่เรียบง่าย สะดวก ถูกสุขลักษณะ สำหรับ ๕ วัน
  -  เตรียมอุปกรณ์สื่อสาร, แอฟพลิเคชั่น Zoom meeting, การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม
  -  เตรียมกระดาษ, เครื่องเขียน เพื่อการจดบันทึกเล็กๆ น้อยๆ
  ผู้ที่มีสภาพร่างกาย หรือจิตใจ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม ควรได้รับการปรึกษา และการรับรองจากแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

2. การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

หากท่านได้ดูรายละเอียดกิจกรรมแล้วมั่นใจว่าตรงกับความตั้งใจ
สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Google form  
แล้วรอการยืนยันทางอีเมล์

(เปิดรับสมัคร หลังวันวิสาขบูชา)

3. แนวทางการปฏิบัติ

มรณานุสสติ  |  อานาปานสติ  |  เมตตากรรมฐาน

 • มรณานุสสติ  
  "เมื่อปัจจัย แปรไป  ทั้งใน-นอก   
  โรคก็ออก มา-กราย ไม่อายเขียม
  อยู่หรือตาย เพียงตา กระพริบ เตรียม
  เจ้าได้เจียม ตัวบ้าง หรืออย่างไร ฯ"
  ::  บทสวดอารักขกัมมัฏฐาน ๔  ::

 • อานาปานสติ 
  ...  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี
  นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง ดำรงสติมั่นเฉพาะหน้า เธอย่อมมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า .....
  :: อานาปานสติสูตร  ::

 • เมตตากรรมฐาน
  ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ให้ตั้งมั่นโดยลำดับ สั่งสมดีแล้ว ปรารภด้วยดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ ประการ ....
  :: เมตตาสูตร ::