อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

ภาษาบาลี เบื้องต้น

401 Introduction to Pali language

การเรียนรู้พื้นฐานของภาษาที่ถูกใช้เพื่อรักษาพุทธพจน์ เป็นเสมือนกุญแจสำคัญของบ้านแห่งพระพุทธศาสนา คือพระไตรปิฎก

Mobirise

จำนวนบทเรียน : 15 บทเรียนต่อเนื่อง
เวลาเฉลี่ยต่อบท : 3 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย : ง่าย - ปานกลาง
เหมาะกับ : ผู้สนใจศึกษาคัมภีร์เถรวาท

โครงสร้างเนื้อหา

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. 

9.  

10. 

Start a site with Mobirise