LIFE STUDIES
เกม ภาวนา

Life is worth learning.
Game is worth playing.

Mobirise

Game of life : เกมชีวิต ลิขิตฝัน

|  Card game  |

นวัตกรรมการ์ดเกมภาวนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเรียนรู้เป้าหมาย การวางแผนชีวิต
และการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

:::  ทักษะ  :::
การวางแผน, การเงิน, การคำนวณ,
ความอดทน, การแก้ปัญหา
:::  อายุ  :::  
18 ปี - 60 ปี
โดยเฉพาะ นักศึกษาและวัยทำงาน
:::  ธรรมะ :::  
เป้าหมายชีวิต (อัตถะ 3)
สุขของคฤหัสถ์
การจัดสรรทรัพย์
:::  สื่อธรรม :::  
คู่มือชีวิต
เล่าเรียนทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร
ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

Mobirise

Bull Battle : สงครามวัวชน สังคมโคบาล

|  Board game  |  Online  |

เกมการต่อสู้ระหว่างความดี และความชั่ว
บนเส้นทางสู่เป้าหมาย ที่แสนท้าทาย::: ทักษะ :::
การวางแผน, การสื่อสาร การต่อรอง
::: อายุ :::  
13 ปี ขึ้นไป  
โดยเฉพาะ นักศึกษา และวัยทำงาน
::: ธรรมะ :::
วินัยชาวพุทธ, สังคหวัตถุ
::: สื่อธรรม :::
หลักสูตรอารยชน
สังฆะ สังคม ไม่มีสงคราม 
กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
บุญ กรรม นรก-สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน

Mobirise

กลเกม การเมือง

|  Board game  |  Online  |

เกมจำลองสถานการณ์สมมติ
เพื่อเรียนรู้การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
แล้วร่วมถอดบทเรียนเพื่อหาทางรอด


::: ทักษะ :::
การวางแผน, การคำนวณ
การสื่อสาร การต่อรอง 
::: อายุ :::
18 ปี ขึ้นไป
::: ธรรมะ :::
อธิปไตย 3, อิทัปปัจจยตา,
สิทธิ เสรีภาพ ภราดรภาพ
::: สื่อธรรม :::
ประชาธิปไตยจริงแท้...คือแค่ไหน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ


Mobirise

หกทิศ มิตรภาพ : Amity game

|  Card game  |

การ์ดเกมภาวนา สำหรับทุกทิศ ทุกวัย
เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ในสังคมรอบตัว

::: ทักษะ :::
ความจำ, สัมพันธภาพ, สมาธิ
::: อายุ :::
10 ปี ขึ้นไป
โดยเฉพาะ นักเรียนธรรมศึกษา
::: ธรรมะ :::
ทิศ 6, วินัยชาวพุทธ, สังคหวัตถุ
::: สื่อธรรม :::
ธรรมนูญชีวิต
หลักสูตรอารยชน


Mobirise

เกมรมณีย์

|  Board game  |

เกมต่อภาพแสนสวย ที่ช่วยให้เข้าใจคุณค่า
ของความรื่นรมย์รอบตัว อย่างมีความสุข

::: ทักษะ :::
การต่อภาพ, การวางแผน
::: อายุ :::
15 ปี ขึ้นไป
::: ธรรมะ :::
ภาวนา 4, รมณีย์
::: สื่อธรรม :::
บทนำสู่พุทธธรรม:
  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์

ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์

Mobirise


สาน - สื่อ - ปะ - สาด   

| ​ Card game  |  Online  |

การ์ดเกม เพื่อเรียนรู้ การสื่อสาร เพื่อสานสัมพันธ์ ลดการปะทะ และสาดอารมณ์

::: ทักษะ :::
การสื่อสาร, การสังเกตอารมณ์
::: อายุ :::
15 ปี ขึ้นไป
::: ธรรมะ :::
พรหมวิหาร, สังคหวัตถุ
::: สื่อธรรม ::: 
ธรรมนูญชีวิต

Mobirise

SPACE Missions

|  Online  |

เกมออนไลน์ ทดสอบความสามารถรอบด้าน ในสถานการณ์เสมือนจริงที่แสนโหดร้าย สำหรับผู้มีฝันที่จะเปลี่ยนโลกให้ดีกว่าที่เป็น

::: ทักษะ :::
บูรณาการทักษะชีวิต, การตัดสินใจ, การทำงานภายใต้ความกดดัน
::: อายุ :::
20 ปี ขึ้นไป
โดยเฉพาะ นักศึกษาและวัยทำงาน
::: ธรรมะ :::
พรหมวิหาร, กรรม12, อิทัปปัจจยตา
::: สื่อธรรม :::
เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรม


Mobirise

Monastic Missions

|  Online  |

เกมออนไลน์ ที่ใช้โลเคชั่นโลกจริง ในวัด ทำภารกิจหลากหลาย สุดท้ายทาย เพื่อตามหาพลังแห่งความดี 

::: ทักษะ :::
การฟัง, การสังเกต, การค้นคว้า, การสื่อสาร
::: อายุ :::
10 ปี ขึ้นไป
::: ธรรมะ :::
ไตรสิกขาภาวนา 4
::: สื่อธรรม :::
- การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน

Mobirise

LIFE----L-I-N-E  

| ​ Online  |

เกมภาวนา ออนไลน์ เพื่อจำลองการตัดสินใจ ในแต่ละก้าว บนเส้นทางชีวิต ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง

::: ทักษะ :::
บูรณาการทักษะชีวิต, การตัดสินใจ, การทำงานภายใต้ความกดดัน
::: อายุ :::
17 ปี ขึ้นไป
โดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ
::: ธรรมะ :::
กรรมอิทัปปัจจยตา
::: สื่อธรรม ::: 
เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร
การพัฒนาที่ยั่งยืน

Start a free site - Get now