อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

ภาษาบาลี
เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก

402 Pali language as a key to Tipitaka


การฝึกใช้ความรู้ภาษาบาลี เพื่อเป็นเสมือนกุญแจสำคัญของบ้านแห่งพระพุทธศาสนา คือพระไตรปิฎกที่เก็บรักษาธรรมวินัย อันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา

Mobirise

จำนวนบทเรียน : 15 บทเรียนต่อเนื่อง
เวลาเฉลี่ยต่อบท : 3 ชั่วโมง (ต่อ 1-2 สัปดาห์)
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง - ลุ่มลึก
เหมาะกับ : ผู้สนใจศึกษาคัมภีร์เถรวาท
ที่ผ่านวิชา 102 และ 401 

โครงสร้างเนื้อหา

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. 

9. 

10. 

Mobirise web software - More info