ทักษะชีวิต และการทำงาน

บทที่ 1  
ฉัน.. จึงมาหาความหมาย

ประเด็นการเรียนรู้      
1.  ตั้งคำถามกับชีวิต : คำถามสำคัญกว่าคำตอบ
2.  เป้าหมายของการศึกษา คือการ (ได้) ทำงาน เท่านั้นหรือ ?
3.  ทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต และการทำงาน อย่างมีความสุข และมีคุณค่า
4.  การค้นหาศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาตนเอง

ทักษะ ชีวิต
การตระหนักในคุณค่าของ "ชีวิต" และ "การพัฒนาชีวิต"

โจทย์ปฏิบัติการ
สมัครเข้าโครงการนักศึกษาฝึกงาน ในองค์กรด้านสาธารณสุข

ภารกิจ
นักศึกษาตั้งคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิต การศึกษา และการทำงาน จึงออกเดินทางค้นหาคำตอบโดยเริ่มจากการสอบถามจาก ผู้มีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย แล้วกลับมาใคร่ครวญว่าตนเองมีศักยภาพในด้านใด และต้องการพัฒนาทักษะชีวิตด้านใดบ้างในขณะนั้น องค์กรด้านสาธารณสุขในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จึงเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานอันเข้มข้น ขององค์กรที่มีชื่อเสียงดังกล่าว

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

หลายครั้ง บางคน มีความสุขกับชีวิตที่ผ่านไปโดยง่าย เหมือนให้ชีวิตผ่านไปดุจสายน้ำ โดยปราศจากคำถามต่อเป้าหมายและคุณค่าที่แท้ของการมีชิวิต ในขณะที่บางช่วง บางชีวิต ก็ถูกใช้ไปเพียงเพื่อหาเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอด โดยไม่มีโอกาสแม้แต่จะหยุดพักเพื่อค้นหาคำตอบว่าชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยนั้นเพื่อสิ่งใด  (อ่านต่อ......)

Mobirise

การศึกษามีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างคน ถ้าพูดในระดับมหาวิทยาลัย ก็คือการสร้างบัณฑิตนั่นเอง วิชาที่จัดการศึกษากันในระบบการศึกษาแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วิชาชีพ และวิชาชีวิต  (อ่านต่อ....)Mobirise

การพัฒนาคนทั้งคน ก็คือการพัฒนาระบบองค์รวมแห่งการดำเนิน ชีวิตของคนให้เจริญงอกงามขึ้นอย่างประสานสัมพันธ์สอดคล้อง ส่งผลเกื้อกูลกันไปด้วยดีทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วยพัฒนาการ 4 ด้าน (ภาวนา 4) คือ กาย ศีล จิต ปัญญา  (อ่านต่อ....)


Mobirise

ไม่ว่าสังคมจะเรียกร้องให้บัณฑิตมีทักษะและความสามารถมากมายเพียงใด แต่ทักษะเบื้องต้นที่สำคัญคือการที่มนุษย์คนหนึ่งจะเข้าใจตนเอง ทั้งในสิ่งที่ตนรัก สิ่งที่ตนถนัด รวมไปถึงที่สิ่งตนยังไม่รู้และอยากเรียนรู้ การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจตนเองและความใฝ่รู้ภายในตน มิใช่การถูกบังคับ เรียกร้อง หรือสั่งการจากสิ่งใดภายนอก (อ่านต่อ....)

Mobirise

online workshop

แนะนำโครงการฝึกงาน
Mobirise

Training program

-  วิชาชีพ vs วิชาชีวิต
-  Ikligai - รักในสิ่งที่ทำ vs ทำในสิ่งที่รัก
-  การค้นหาศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

Mobirise

Exercise & Application

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ในองค์กร AHO  (คลิกดูรายละเอียด......)


***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

Kung Fu Panda     

Kung Fu Panda (2008 ‧ Animation/Comedy ‧ 1h 35m)
Kung Fu Panda 2 (2011 ‧ Animation/Family ‧ 1h 32m)
Kung Fu Panda 3 (2016 ‧ Animation/Family ‧ 1h 35m)
โป-หมีแพนด้าตัวใหญ่ยักษ์ อ้วนกลม จอมซุ่มซ่าม เป็นแฟนพันธุ์แท้กังฟู ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์เลยซักกะติ๊ดในการทำงานในร้านบะหมี่ของครอบครัว เมื่อโชคชะตาบันดาลให้เขากลายเป็นผู้ถูกเลือกตามคำพยากรณ์โบราณแบบส้มหล่น ความฝันของ โป จึงกลายเป็นจริง และเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่โลกชาวยุทธเพื่อศึกษากังฟู เคียงบ่าเคียงไหล่เจ้าตำนานผู้พิชิตทั้งห้าที่เขาชื่นชม.. (อ่านต่อ) (Trailer Kung fu panda 1 | 2 | 3 ) (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)

แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  การจัดการศึกษา ที่เรียกว่า วิชาชีพ กับ วิชาชีวิต มีเป้าหมายต่างกันอย่างไร ขอให้ยกตัวอย่างวิชาทั้งสองนั้น ที่ท่านเคยเรียน

1.2  ระบบองค์รวมของการพัฒนามนุษย์ ที่เรียกว่า ภาวนา 4 มีอะไรบ้าง ขอให้อธิบายความหมายและยกตัวอย่างประกอบ

1.3  ความรักในงาน ต่างจาก ความรักในผลตอบแทนของงาน และความรักในการเรียนรู้จากการทำงาน อย่างไร คนที่ทำงานด้วยความ
 รักแบบใด มีโอกาสที่จะมีความสุขในการทำงานได้ง่ายที่สุด

2

คำถาม ประยุกต์

2.1  ให้ตั้งคำถามที่ท่านอยากรู้ และยังไม่รู้ แต่คิดว่าควรรู้มากที่สุด เกี่ยวกับชีวิตของตนเอง มา 5 คำถาม โดยยังไม่ต้องอภิปรายคำตอบ

2.2  ประเมินตนเองตามหลักภาวนา 4 ว่าท่านมีความสามารถในทักษะแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด โดยให้คะแนนตนเอง เป็นระดับ 
 ตามความหมายดังนี้
0 คือ ไม่มีความสามารถในด้านนั้นๆ เลย
5 คือ มีความสามารถในด้านนั้นๆ ในระดับที่นำมาใช้ดูแลจัดการตนเองได้ดี
7 คือ มีความสามารถในด้านนั้นๆ ในระดับที่นำมาใช้ในการทำงาน และจัดการองค์กรได้
10 คือ มีความสามารถในด้านนั้นๆ ในระดับที่สามารถชี้นำ และสร้างสรรค์สังคมได้ (บัณฑิต)

2.3  ประเมินตนเองตามหลัก IKIGAI โดยใช้แบบทดสอบตามลิงก์ต่อไปนี้ www.ikigaitest.com/en/ แล้วประเมินว่า ผลการทดสอบ
 สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อตัวท่านเองในแง่ใดบ้าง และไม่สอดคล้องในแง่ใดบ้าง

2.4  ฉันทะ เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1  ลองสังเกตความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้ "เรียน" (เช่นกิจกรรมในชั้นเรียน, การอ่านหนังสือ) กับความสุขที่เกิดจากการได้ "รู้"  ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ต่างกันอย่างไร 

3.2  ความรู้สึกตอนรู้ตัวตื่นเช้าในแต่ละวันเป็นเช่นไร อะไรทำให้รู้สึกมีพลังที่จะลุกขึ้นใช้ชีวิตแต่ละวัน สิ่งนั้นมักเป็นสิ่งที่รัก สิ่งที่ถนัด สิ่งที่มีคุณค่า หรือสิ่งที่ให้ผลตอบแทนในชีวิตในทางใดททางหนึ่ง

3.3 ในวันนี้ที่ผ่านไป เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง


ตัวอย่าง แบบทดสอบ

ข้อใดอภิปราย ความหมายของระบบองค์รวมในการพัฒนาชีวิต (ภาวนา 4) แต่ละด้าน ได้ถูกต้องที่สุด
     (1)   กายภาวนา คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รวมถึงอิริยาบถและบุคลิกภาพที่แสดงออก ให้เหมาะกับกาลเทศะ
     (2)   ศีลภาวนา คือการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา ที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้เกิดความสงบเรียบร้อย
     (3)  ญาณภาวนา คือการพัฒนาจิตใจให้มีศักยภาพในการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง ถี่ถ้วน รอบคอบ
     (4)  ปัญญาภาวนา คือความรู้ที่มีต่อสิ่งต่างๆ ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
     (5)  มีข้อถูก มากหรือน้อยกว่า 1 ข้อ

Mobirise page creator - More info