ทักษะชีวิต และการทำงาน

บทที่ 7  
งาน - กระบวนการสู่ความสำเร็จ

ประเด็นการเรียนรู้      
1.  องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน 
2.  การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดการกระบวนการ  
3.  ห่วงโซ่คุณค่า 
4.  Project management 5 : ระบบงาน (work system) / กระบวนการทำงาน (work process)
5.  เครื่องมือในการจัดการกระบวนการสู่ความสำเร็จ  

โจทย์ปฏิบัติการ
Blueprint และ SIPOC ของการจัดอบรมสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่พนักงาน 200 คน

ภารกิจ
นักศึกษาฝึกงานได้เข้ารับการอบรมเรื่องการบริหารโครงการต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้ภาพรวมของระบบงาน และกระบวนการทำงาน แล้วนำมาจัดทำ Blueprint และ SIPOC ของการจัดอบรมสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนัดงาน 200 คน

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

งานแต่ละงานมีปัจจัยที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย ทุกส่วนต่างมีความต้องการและความคาดหวัง ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถตอบสนอง อาจเกิดความไม่พึงพอใจ ดังนั้นการบริหารจัดงานควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การจัดการกระบวนการ” หรือ process management ที่ดี ที่ถูกต้อง เพราะหากทำได้ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของทุกส่วนได้ ... (อ่านต่อ)

Mobirise

...การหา-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า specification ของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจนที่จะทำให้เกิดคุณภาพงานที่ต้องการและคาดหวัง ... (อ่านต่อ)


Mobirise

ในการทำงานเพื่อให้เกิดผลนั้น มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คน และ กระบวนการทำงาน หากเป็นงานเล็ก ๆ หรืองานที่สามารถทำคนเดียวได้ เช่น การทอดกล้วยของยายเมี้ยน คน ๆ นั้นจะทำงานเองทุกอย่าง แต่ในสภาพการณ์ทั่วไป เมื่องานใหญ่ขึ้นหรืองานที่ต้องมีคนหลายคนช่วยกันจึงจะสำเร็จ ผลิตภัณฑ์-ผลิตผลที่เกิดขึ้นเป็นผลรวมของหลาย ๆ กระบวนการ ... (อ่านต่อ)

Mobirise

... ระบบงาน (work systems) หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้ในการทางานให้สำเร็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรที่สำคัญ ...  (อ่านต่อ)
... กระบวนการทำงาน (work process) หมายถึง กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญที่สุดภายในองค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตและการส่งมอบ การสนับสนุนลูกค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ....  (อ่านต่อ)

Mobirise

การจัดทำเป็น “พิมพ์เขียว” หรือ blueprint จะแสดงเป็นภาพรวมให้เห็นว่าในกระบวนการนั้น มีผู้ใดบ้างที่ทำงานขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเนื่องกัน โดยปกติจะแบ่งพิมพ์เขียวออกเป็นแถบตามแนวนอน โดยแถบตรงกลางจะเป็นผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการ และจะแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในแถบที่สูงกว่า (เช่น ผู้บังคับบัญขา ผู้ทำหน้าที่กำกับดูแล) และในแถบที่ต่ำกว่า (เช่น ผู้รับผลิตภัณฑ์-ผลิตผล ผู้ใช้งานในลำดับถัดไป) .... (อ่านต่อ)

Mobirise

Online workshop

-  กิจกรรม SIPOC 
-  การจัดกระบวนการ BP + SIPOC  
-  ออกแบบ BP โครงการดูงาน Influencing workplace design ที่ประเทศญี่ปุ่น 

Mobirise

Training program

-  SIPOC & Spec. process


Mobirise

Exercise & Application

- เตรียมการดูงาน Influencing workplace design ที่ประเทศญี่ปุ่น

***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

Apollo 13  

(1995 ‧ Drama/Adventure ‧ 2h 20m)
อะพอลโล 13  เป็นภารกิจในโครงการอวกาศที่ตั้งใจลงจอดบนดวงจันทร์ มีการปล่อยยานสู่อวกาศในวันที่ 11 เมษายน 1970 เมื่อเวลา 14:13 เวลามาตรฐานตะวันออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดี รัฐฟลอริดา แต่การลงจอดดวงจันทร์ถูกยกเลิกหลังถังออกซิเจนระเบิดอีกสองวันให้หลัง ทำให้มอดูลบริการ (Service Module) ซึ่งมอดูลสั่งการ (Command Module) อาศัยใช้การไม่ได้ ...  (อ่านต่อ)
(Movie Trailer)    (สารคดี Apollo 13 - The true story | Discovery channel)


Built with Mobirise page maker