ทักษะชีวิต และการทำงาน

บทที่ 14
การสื่อสาร
เพื่อการสร้างสรรค์ พัฒนา เยียวยา ส่งเสริม ซ่อมสร้าง อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการเรียนรู้      
1.  ธรรมะในการสื่อสาร
2.  ทักษะการสื่อสารในการทำงาน
3.  อุปสรรค ของการสื่อสารเพื่อการสร้างสรรค์
4.  การสื่อสารเพื่อการเยียวยา สร้างสรรค์ พัฒนา เยียวยา ฯ

ทักษะชีวิต
ทบทวนการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ในโครงการฝึกงานที่ผ่านมา

ภารกิจ
ไม่ว่าโครงการที่ทำมาจะดีแค่ไหน แต่ถ้าสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้ ประสานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้และทำงานร่วมกันไม่ราบรื่น โครงการนั้นก็ไร้ค่า ฉะนั้นเมื่อการออกแบบโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาฝึกงานจึงได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการสื่อสารอย่างเข้มข้น ทั้งการรับข้อมูล และการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ถอดบทเรียนมาจากชีวิตการทำงานจริง 


บทเรียนเรื่องการสื่อสาร มิได้มีความหมายเพียงเพื่อการนำเสนอโครงการ และการทำงานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาชีวิต และความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัว ทั้งในครอบครัว และในระดับสังคมที่กว้างออกไป ซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นจากใจที่ปรารถนาดี มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรง ผสานกับทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอ

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

ธรรมะในการสื่อสาร เน้นทั้งส่วนของ “สาร” ว่าต้องเป็นสารที่ดี และกระบวนการ “สื่อ” ก็ต้องเป็นกระบวนการที่ดีด้วย ถ้ากระบวนการสื่อดี แต่สารที่สื่อไม่ดี ไม่ถูก ก็กลายเป็นผลเสีย และถ้าสารที่ถูกสื่อดี แต่วิธีการสื่อไม่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารก็ไม่ได้ผลดี      (อ่านต่อ...)


Mobirise

การประยุกต์ใช้ภาษาในการทำงานนั้น แยกย่อยได้มากมาย ทั้งการนำเสนอ การจัดประชุม การเขียนจดหมาย ฯลฯ การใช้ภาษาในงานต่างๆ เหล่านี้ มีเทคนิค มารยาท ข้อควรระวัง ที่แตกต่างกัน และมีกระบวนการในการฝึกหัดที่แตกต่างกันไป ดังที่จะได้แสดงตัวอย่างในลำดับต่อไป    (อ่านต่อ...)


Mobirise

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือค่านิยมที่ไม่ดีในการทำงานคือภัยร้ายต่อการเจริญก้าวหน้าขององค์กร หากองค์กรใดที่บุคลากรภายในส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำ แล้วไม่ดำเนินการแก้ไขโดยการสร้างค่านิยมใหม่ที่ดีเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒน-ธรรมภายในองค์กร อาจจะส่งผลให้องค์กรนั้นประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันได้ ตัวอย่างค่านิยมที่ไม่ดีในการสื่อสาร ที่ควรหลีกเลี่ยง คือหลัก 6B  คือ บี้  ใบ้   โบ้ย  บลัฟ   บล็อก  เบลม     (อ่านต่อ...)

Mobirise

เป้าหมายของการสื่อสาร มิได้มีเพียงการให้ข้อมูลความรู้เท่านั้น ในหลายกรณี การสื่อสารมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ และนำไปสู่การปฏิบัติ พัฒนา และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กล่าวคือเป็นการสื่อสารเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาภายใน และนำพาผู้คนที่อยู่ในห้วงแห่งปัญหา หรือความทุกข์ ให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้ แล้วเกิดการเรียนรู้ จนสามารถพัฒนาตนเองให้พ้นจากสภาวะปัญหา อีกทั้งยังเกิดความงอกงามได้อย่างยั่งยืน   (อ่านต่อ...)

Mobirise

online workshop

- การประชุม :  การตั้งวาระ, การจัดประชุม, มารยาทในการประชุม, การทำรายงานการประชุมMobirise

Training program

- ธรรมะและทักษะในการสื่อสาร ภาครับ 
- ธรรมะและทักษะในการสื่อสาร ภาคแสดง 

Mobirise

Exercise & Application

- ทำโครงการ และเตรียมการนำเสนอในวันที่ 1 เมษายน 2564***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

12 Angry Men   

(1957 ‧ Drama/Legal drama ‧ 1h 36m)
“12 คณะลูกขุน” จะต้องมานั่ง ถกเถียง เพื่อหาข้อสรุปชี้ขาดในคดีที่ลูกชายวัยรุ่น ถูกกล่าวหาว่าใช้มีดแทงบิดาบังเกิดเกล้าของตัวเองตายคาบ้านพัก เนื่องจากบทลงโทษความผิดในลักษณะเช่นนี้ หนักหนา สาหัส ถึงขั้นต้อง “ประหารชีวิต” โดยจะต้องมีเสียงชี้ขาดอย่างเป็นเอก ฉันท์ 12 ต่อ 0  ว่า “ผิด” หรือ “ไม่ผิด” ...  (อ่านต่อ)
(Movie Trailer)    (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)    (บทวิเคราะห์ - สปอย!!)


แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  สาร ที่ดีที่ควรจะสื่อ ตามหลักพุทธศาสนา ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง

1.2  การรับสารที่ดี ตามหลักปฏิสัมภิทา ควรเป็นเช่นไร

1.3  การสื่อสารที่ดี ตามหลักปฏิสัมภิทา ควรเป็นเช่นไร

2

คำถาม ประยุกต์

2.1  ยกตัวอย่างบุคคลรอบตัวของท่านที่มีทำบทบาทเป็น Coach, Facilitator, Mentor ที่ชัดเจนที่สุด และบุคคลดังกล่าวทำบทบาท ดังกล่าวนั้นอย่างไรบ้าง

2.2  พิสูจน์อักษร เพื่อตรวจหาจุดที่ควรแก้ไขในสื่อชุดนี้  แล้วทำใบแก้คำผิดสำหรับเอกสารบทนั้นๆ โดยระบุ เลขหน้า บรรทัดที่ ข้อความเดิม และข้อความที่ควรจะเป็น

2.3  ฝึกละค่านิยมในการสื่อสารแบบ 6B แล้วบันทึกผลเหตุการณ์ที่สามารถละได้ และละไม่ได้ มาอย่างละ 3 กรณี

2.4  เขียน email ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายเข้าพบ และร่วมประชุมหารือตามแผนการดูงานต่อไปนี้ ​  (ดูภาพประกอบ)

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1 ทักษะการสื่อสารในการทำงาน ที่แสดงในสื่อชุดนี้ ด้านใดที่ท่านมั่นใจว่าสามารถทำได้ดีที่สุด ทักษะนั้นมีความสำคัญอย่างไร

3.2  ทักษะการสื่อสารในการทำงาน ที่แสดงในสื่อชุดนี้ ด้านใดที่ท่านต้องการฝึกพัฒนาเพิ่มขึ้นมากที่สุด เพราะเหตุใด

3.3  ในชีวิตจริง ท่านมีค่านิยมในการสื่อสารแบบ 6B ข้อใดบ่อยที่สุด พฤติกรรมจากค่านิยมดังกล่าวส่งผลอย่างไรบ้าง

Mobirise

ตัวอย่าง แบบทดสอบ

การสื่อสารข้อใดเหมาะสมที่สุด
         (1) พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ แม้จะไม่จริงก็ตาม
         (2) พูดสิ่งที่เป็นจริงเสมอ ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ตาม
         (3) ตั้งใจฟังปัญหาของเพื่อนด้วยความใส่ใจ แม้จะไม่ได้พูดบอกทางออกให้เพื่อนก็ตาม
         (4) แม้จะมีข้อมูลหรือความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่แสดงการปฏิเสธ ขัดขวาง ในที่ประชุม 
         (5) มีคำตอบถูกมากกว่า 1 ข้อ

Built with Mobirise website theme