ทักษะชีวิต และการทำงาน

บทที่ 6  
คน - ทรัพยากรเพื่อการผลิต
หรือ ชีวิตเพื่อการพัฒนา

ประเด็นการเรียนรู้      
1.  Project management 4 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.  การทำงานเป็นทีม
3.  HRM : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
4.  HRD : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.  สถานการณ์ทรัพยากรมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21

ทักษะชีวิต 
การวางแผนพัฒนามนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งก็คือฉันเอง

โจทย์ปฏิบัติการ
1.  กำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการพัฒนาตนเอง 3 สัปดาห์
2.  ติดตาม ควบคุมตนเองตามแผน (3 สัปดาห์)

ภารกิจ
นักศึกษาฝึกงานได้ไปช่วยงานผลิตยาสมุนไพรในชุมชนแห่งหนึ่ง แล้วเข้ารับการอบรมเรื่องการบริหารโครงการต่อเนื่องจากครั้งที่ ผ่านมา ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วนำมาวางแผนกำลังคนในการจัดอบรม สภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่พนักงาน 200 คนหลังจากนั้น นักศึกษาได้นำทักษะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาทบทวนชีวิตของตนเอง เพื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาตนเอง แล้วติดตาม ควบคุมตนเองตามแผน เป็นเวลา 3 สัปดาห์

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

การบริหารมักหมายถึงการจัดสรรทรัพยากร 4 ประเภท ได้แก่ มนุษย์, เงินทุน, วัสดุอุปกรณ์ต่าง, และการบริหารจัดการ บรรดาทรัพยากรเหล่านี้ มนุษย์เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะคนที่มีศักยภาพย่อมทำงานมีประสิทธิภาพและทำให้องค์กรพัฒนาก้าวหน้า   (อ่านต่อ....)Mobirise

การพัฒนามนุษย์นั้น นอกจากการพัฒนาตัวบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านวิชาชีพ และวิชาชีวิต ดังกล่าวแล้ว ในการทำงานที่ต้องมีการประสาน ร่วมมือกัน จึงจำเป็นต้องอาศัยทักษะการทำงานเป็นทีม ซึ่งทักษะนี้ หากได้รับการฝึกหัดพัฒนาได้ดี จะทำให้คนที่มาร่วมกันทำงาน สามารถใช้ศักยภาพของแต่ละคนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดผลงานที่ดี มีประสิทธิภาพสูงกว่า สิ่งที่เกิดจากการทำแบบต่างคนต่างทำเป็นอย่างมาก แต่ในทางตรงข้าม หากบุคคลที่มาทำงานร่วมกันขาดการพัฒนาฝึกฝนทักษะในการทำงานร่วมกัน ก็จะเกิดผลในทางตรงกันข้าม และสุดท้าย หลายคนจึงเกิดข้อสรุปว่า “แยกกันทำดีกว่า” (อ่านต่อ....)

Mobirise

HRM – Human Resource Management = การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ การใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการบุคคลที่ทำงาน ทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียว เพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบกิจกรรมใดๆ HRM ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนด้านกำลังคน การสรรหา การอบรม การสอนงาน การจ้าง การประเมินผล เป็นต้น   (อ่านต่อ....)


Mobirise

HRD – Human Resource Development = การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น กำหนดวิธีการจัดการและฝึกอบรมต่างๆ ตั้งแต่เรื่องทักษะในการทำงาน, องค์ความรู้ที่จำเป็น, ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนทำให้การทำงานดีขึ้นและองค์กรเพิ่มศักยภาพได้มากยิ่งขึ้น  (อ่านต่อ....)Mobirise

ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่โลกและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ในขณะเดียวกันโลกทั้งโลกต่างก็เชื่อมต่อกันได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ประชากรแต่ละประเทศต่างกลายเป็นประชากรโลกที่แทบจะรับรู้เรื่องราวต่างๆ ตลอดจนมีพฤติกรรมคล้ายกัน แล้วมนุษย์นี่แหละคือบุคคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ (อ่านต่อ....)Mobirise

Online workshop

-  โจทย์ปัญหา ในหน่วยงาน
-  จัดสรรบุคลากร โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-  การวางแผนพัฒนามนุษย์คนหนึ่งMobirise

Training program

-   ถอดบทเรียนกิจกรรมพัฒนามนุษย์คนหนึ่ง (online group discussion 60 นาที)
-   การบริหารองค์กร เริ่มที่การบริหารปกครองตน (online media 30 นาที)
Mobirise

Exercise & Application

-   กิจกรรมพัฒนามนุษย์คนหนึ่ง  (3 สัปดาห์)

***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

Ford v Ferrari   

(2019 ‧ Sport/Action ‧ 2h 32m)
American automotive designer Carroll Shelby and fearless British race car driver Ken Miles battle corporate interference, the laws of physics and their own personal demons to build a revolutionary vehicle for the Ford Motor Co. Together, they plan to compete against the race cars of Enzo Ferrari at the 24 Hours of Le Mans in France in 1966.
(Movie Trailer)   (สรุปเนื้อเรื่อง - สปอย!!)   (podcast รีวิวหนัง)


แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  การพัฒนาคนในฐานะเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ กับการพัฒนาคนในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ ต่างกันอย่างไร

1.2 คนรุ่นใหม่ เมื่อจะทำงานกับคนใน Gen X, Y, Z ควรมีแนวปฏิบัติต่างกันอย่างไร

1.3 เมื่อท่านซึ่งเป็นคน Gen Z จะทำงานร่วมกับคน Gen X Y Z ให้ได้ผลดีและมีความสุข ควรมีการปรับตัวให้เหมาะกับผู้ร่วมงานแต่ละ Gen อย่างไรบ้าง

1.4  หลักการพรหมวิหารแต่ละข้อ ใช้ในสถานการณ์ต่างกันอย่างไร และสัมพันธ์กับหลักปฏิบัติการที่เรียกว่าสังคหวัตถุอย่างไร

2

คำถาม ประยุกต์

2.1  ตอบคำถาม จากแผนงานย่อย “การจัดอบรมเรื่องสภาพ
แวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน 200 คน” ต่อไปนี้
  (ดูภาพประกอบ)
(1) งานจัดอบรมนี้ มีปริมาณงานทั้งหมด กี่ man-day

(2)  ถ้าผู้ที่รับผิดชอบในการเตรียมเอกสาร 1 คน ลางาน
 ในวันที่ 5 จะส่งผลทำให้การจัดอับรมนี้ล่าช้าไปกี่วัน

(3) ถ้าต้องการให้บุคลากรคนใดคนหนึ่งในทีม HR ที่มีอยู่ 
 5 คนนี้ ไปปฏิบัติงานที่ต่างจัดหวัดเป็นเวลา 2 วัน 
 โดยไม่ให้กระทบต่อการจัดอบรมนี้ จะให้พนักงาน
 ไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้เร็วที่สุดในวันใด

(4)  ถ้าในช่วงวันที่ 11 - 20 มีงานแทรก ซึ่งมีปริมาณงาน
 เท่ากับ 5 man-day ทีมงานนี้จะสามารถทำงานแทรก
 นี้ ได้เสร็จเร็วที่สุดวันที่เท่าไร โดยไม่กระทบต่อากรจัดอบรมนี้

2.2  วิชาชีพของท่าน มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยอย่างไรบ้าง

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1  จากประสบการณ์การทำงานเป็นกลุ่มที่ผ่านมา ท่านเห็นปัญหาอะไรบ้าง และท่านมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป้นสมาชิกของทีมที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้าง

3.2  ท่านมีแผนในการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง ให้บันทึกผลการปฏิบ้ติตามแผน เป็นเวลา 3 สัปดาห์

Mobirise

ตัวอย่าง แบบทดสอบ

ข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ที่ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้นำที่ดี
         (1) สื่อสารเรื่องสำคัญให้คน Gen X ทราบด้วยการบอกแจ้งต่อหน้า เป็นการทำตามหลักสัปปุริสธรรม ข้อที่ว่า “รู้บุคคล”
         (2) จ่ายค่าตอบแทนให้กับทุกคนเท่ากัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เสมอภาค ตามหลักสังคหวัตถุ ข้อที่ว่า “สมานัตตตา”
         (3) เมื่อบุคลากรทำผิดระเบียบ ก็ลงโทษ โดยวางใจเป็นกลาง ไม่กรุณา ไม่หาทางช่วยรอดพ้นจากการถูกลงโทษ
         (4) สร้างระบบรางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการศึกษาเพิ่มเติม พัฒนาตนเอง อยู่เสมอ
         (5) มีข้อที่ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้นำที่ดี มากกว่า 1 ข้อ


Make your own website - Read more