ทักษะชีวิต และการทำงาน

บทที่ 4
โครงการ
การคิด และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

ประเด็นการเรียนรู้      
1.  Algorithmic thinking 
2.  ผังงาน หรือแผนภูมิสายการทำงาน (Flow chart)
3.  Data : การค้นหาข้อมูล, การประมาณการข้อมูล
4.  การจัดการข้อมูล - ความรู้ : KM, Big data, AI
5.  Project management 1 : การคิดและทำงานเป็นโครงการ
6.  Project management 2 : การวางแผนโครงการ
7.  การเขียนโครงการ

โจทย์ปฏิบัติการ
วางแผนการเดินทางเพื่อดูงาน Influencing Workplace Design

ภารกิจ
นักศึกษาฝึกงานเข้ารับการอบรมเรื่องการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นโครงการอบรมต่อเนื่อง ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบ และวางแผนโครงการ จากนั้นจึงเริ่มวางแผนขั้นตอนการทำงาน โดยเรียนรู้การอ่านและการเขียน Flow chart แล้วศึกษา Flow chart ของโครงการดังกล่าว เพื่อเข้าใจขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ จากนั้นจึงใช้ทักษะการวางแผนขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งทักษะการค้นหาและการประมาณการข้อมูล เพื่อวางแผนการเดินทางดูงานเรื่อง Influencing Workplace Design ที่ประเทศญี่ปุ่น ตามเงื่อนไขที่กำหนด

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

Algorithmic Thinking คือการคิดสร้างกระบวนการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุมีผล เป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน ว่าเมื่อนำเข้าอะไร (input) แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร (output)    (อ่านต่อ......)Mobirise

ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Algorithm, Workflow, Process เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดลำดับความคิด เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการทำงาน โดยสัญลักษณ์ Flowchart แสดงถึงการทำงานลักษณะต่างๆ เชื่อมต่อกัน   (อ่านต่อ......)


Mobirise

การดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ (Algorithm) จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องแมนยำ โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision making) ดังแสดงด้วยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ในผังงาน (Flowchart)   (อ่านต่อ......)


Mobirise

การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด   (อ่านต่อ......)Mobirise

โครงการ (project) หมายถึง งานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ กระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจน โครงการต้องมีผู้รับผิดชอบ บริหารงาน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้   (อ่านต่อ......)


Mobirise

การวางแผนโครงการจะนำเอาแนวความคิดต่างๆ หรือเครื่องมือทางความคิดต่อไปนี้มาใช้คือ กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process), กระบวนการและเน้ือหาของวิธีการ (Process and Substance of Methods), ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking), กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process) (อ่านต่อ......)


Mobirise

การคิดหรือจินตการว่าอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในองค์กรหรือหน่วยงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่สนใจให้ชัดเจนว่ามีสาเหตุ จากอะไร ค้นหาแนวทางการแก้ไข อาจเริ่มจากบุคคลหรือสิ่งที่มีในองค์กร หาแหล่งทุนสนับสนุน กำหนดกิจกรรมที่จะทำว่ามีอะไร ทำอย่างไร มีงบประมาณที่ต้องใช้เท่าไหร่ วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้าง เมื่อทำสำเร็จจะเกิดผลอย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไร และทำอย่างไรให้ยั่งยืน   (อ่านต่อ......)

Mobirise

Online workshop

-  Flowchart
-  Data & Knowledge management


Mobirise

Training program

- ถอดบทเรียน Design thinking
- ถอดบทเรียน Proposal โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Mobirise

Exercise & Application

โครงการ Influencing workplace design

***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

Memento   

(2000 ‧ Thriller/Mystery ‧ 1h 54m)
Leonard Shelby, an insurance investigator, suffers from anterograde amnesia and uses notes and tattoos to hunt for the man he thinks killed his wife, which is the last thing he remembers.
(Movie Trailer)  (สรุปเนื้อหาหนัง - สปอย!!)


แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  Algorithm คืออะไร ให้ยกตัวอย่าง Algorithm ที่ไม่ซ้ำกับตัวอย่างในเอกสารนี้ และในชั้นเรียน มา 1 ตัวอย่าง

1.2  การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นประโยชน์แก่ใคร และจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร

1.3  Big data คืออะไร และมีประโยชน์ต่อวิชาชีพของท่านอย่างไร

1.4  การเขียนโครงการโดยทั่วไป ควรมีหัวข้ออะไรบ้าง หัวข้อใดสอดคล้องกับหลักการแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจอย่างไรบ้าง

2

คำถาม ประยุกต์

2.1  เขียน ผังงาน (Flowchart) ของกระบวนการคิด (Algorithm) ต่อไปนี้
“ถ้ารู้สึกตัวตื่น แล้วดูนาฬิกา พบว่ายังไม่ถึงตี 5 จะนอนต่อ แต่ถ้าถึงตี 5 แล้วจะลุกขึ้นนั่งสมาธิ 10 นาที แล้วไปเข้าห้องน้ำ แต่ถ้าตื่นหลังจาก ตีห้าครึ่ง จะไปเข้าห้องน้ำเลยโดยไม่นั่งสมาธิ แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ไม่ว่าตื่นกี่โมง ก็จะนั่งสมาธิ 30 นาที แล้วจึงไปเข้าห้องน้ำ”

2.2  การเลือกรับประทานอาหารตามกระบวนการคิด 2 แบบ ต่อไปนี้ จะทำให้เกิดผลคือการกินอาหารที่มีลักษณะต่างกันอย่างไร (ดูรูปประกอบด้านล่าง)

::: งานมอบหมาย :::
2.3  ค้นหาข้อมูลเพื่อวางแผนการเดินทางตามเงื่อนไขต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณในการเดินทางนี้  (ดูรูปประกอบด้านล่าง)

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1  ยกตัวอย่าง "องค์ความรู้" ที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับท่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

3.2  ยกตัวอย่าง กระบวนการคิดแบบ Algorithm ในชีวิตประจำวัน และสังเกตว่าการคิดแบบนี้ส่งผลกับชีวิตอย่างไรบ้าง

รูปประกอบ  ข้อที่ 2.2

รูปประกอบ ข้อที่ 2.3


ตัวอย่าง แบบทดสอบ

ข้อใดไม่สอดคล้องกับการทำงานโครงการที่เหมาะสม  ในกรณีที่ "แม่ฝากให้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยว"
         (1) ขั้นแรกคือการประมาณการ ข้อมูล (Data) ว่าราคาของก๋วยเตี๋ยวเป็นเท่าไร เพื่อจะได้นำเงินติดตัวไปให้พอดีกับราคาของก๋วยเตี๋ยว (Budgeting)
         (2) ขั้นแรกต้องมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (algorithmic thinking) ว่า มีตัวเลือกของก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขในการตัดสินใจอย่างไร (flow chart)
         (3) ถ้ามีเงื่อนไขบางอย่าง ที่ไม่แน่ใจ ต้องมีกระบวนการหาข้อมูล (Data) เช่นการถามแม่ว่าเอาก๋วยเตี๋ยวเป็ด หรือก๋วยเตี๋ยวหมู, ต้องการเร่งด่วนไหม
         (4) บางเงื่อนไข ถ้าเรามีความรู้อยู่แล้วว่าแม่กินอะไรไม่ได้  (Knowledge) ก็ไม่ต้องหาข้อมูลโดยการถาม เช่นรู้ว่าแม่แพ้ผงชูรส และไม่กินหมู
         (5) โครงการนี้ ไม่ควรจบเพียงแค่การซื้อก๋วยเตี๋ยวมาวางไว้ แต่ควรกำหนดเป้าหมายว่าจะนำมาจัดใส่ชาม  ให้แม่ได้ทานตอนร้อนๆ พอดีกับเวลาที่แม่ต้องการ พร้อมทั้งมีเครื่องดื่มที่แม่ชอบด้วย เพื่อให้ได้ผลที่คาดหวังคือ แม่ได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขอนามัย และมีความสุขใจด้วย

Built with Mobirise html templates