ทักษะชีวิต และการทำงาน

บทที่ 5  
เวลา - ของขวัญล้ำค่า .. ที่หล่นหาย

ประเด็นการเรียนรู้      
1.  Project management 3 : การบริหารเวลา
2.  การจัดลำดับความสำคัญของงาน
3.  เครื่องมือในการบริหารเวลา : Gantt chart, CPM, Time sheet

ทักษะ ชีวิต 
คุณค่าของเวลา และเทคนิคการบริหารเวลาส่วนบุคคล

โจทย์ปฏิบัติการ
การวางแผนเวลาชีวิต และทำ Time tracker (1 สัปดาห์)

ภารกิจ
นักศึกษาฝึกงานได้ไปช่วยงานผลิตยาสมุนไพรในชุมชนแห่งหนึ่ง แล้วเข้ารับการอบรมเรื่องการบริหารโครงการต่อเนื่องจากครั้งที่ ผ่านมา ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารเวลา แล้วนำมาวางแผนเวลาในการทำงานโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยทำ Job breakdown จากนั้นเขียน Gantt chart ของโครงการ พร้อมทั้งระบุงานที่เป็น Critical path 

หลังจากนั้น นักศึกษาได้นำทักษะการบริหารเวลา มาทบทวนชีวิตของตนเอง โดยการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องทำ แล้วจัดลำดับความสำคัญ เพื่อวางแผนการใช้เวลาในชีิวิตนักศึกษาที่เหลืออยู่ แล้วทดลองทำการติดตามและควบคุมการใช้เวลาเป็นเวลา 1 สัปดาห์

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

เวลา มีความสําคัญต่อทุกคน ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเวลามี ลักษณะพิเศษคือ
เวลาเป็นทรัพยากรที่มีจํากัด ใช้แล้วหมดไป
เวลาไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ ไม่ว่ารวยหรือจน
เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้
เวลาผ่านไปเรื่อยๆ ไม่หวนย้อนกลับมาอีก   (อ่านต่อ......)

Mobirise

ในชีวิตจริงมนุษย์มีกิจกรรมที่ต้องทำหลายอย่างในช่วงเวลาที่มีจำกัด เช่น งานที่ต้องทำในแต่ละวัน, หนังสือที่ต้องอ่านในแต่ละเทอม, สิ่งที่อยากทำในชีวิตหนึ่งก่อนตาย ฯลฯ การบริหารเวลา จึงหมายถึงการจัดสรรเงวลาให้กับกิจกรรมเหล่านั้น แต่โดยมาก เวลาที่มี มักจำกัด และไม่เพียงพอสำหรับกิจกรรมทั้งหมด เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมเหล่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม คือการใส่ใจ พิจารณาให้รู้ชัดว่า กิจกรรมที่ว่าเหล่านั้นมีอะไรบ้าง  (อ่านต่อ....)

Mobirise

ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมายจำเป็นต้องมีการวางแผน กำหนดขั้นตอนในการทำงาน และควบคุมความก้าวหน้าของโครงการเป็นอย่างดี ในปัจจุบันเทคนิคของการบริหารโครงการที่นิยมใช้กัน ได้แก่ Gantt Chart , ระเบียบวิธีวิกฤต (CPM) และตารางบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time sheet)   (อ่านต่อ....)


Mobirise

การบริหารเวลาที่ดี นอกจากสามารถทํางานของตนเองให้ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว ยังสามารถทํางานเพื่อผู้อื่นได้ด้วยและยัง ได้รับความสุขจากการมีเวลาว่างของตน โดยมีหลักดังต่อไปนี้  (อ่านต่อ....)Mobirise

online workshop

-  การบริหารเวลาส่วนบุคคล

Mobirise

Training program

- การบริหารเวลา ในการทำงานโครงการ
- ตัวอย่าง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

Mobirise

Exercise & Application

Time tracker


***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

In Time  

(2011 ‧ Sci-fi/Action ‧ 1h 49m)
In a future where people stop ageing after 25 and need to buy time to live, the rich become immortal while others cease to exist. So, Will is on the run with a hostage in a desperate bid to survive.
(Movie Trailer)


แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  เวลา มีลักษณะที่แตกต่างจากทรัพยากรชนิดอื่นอย่างไรบ้าง

1.2  Gantt chart, Flow chart, CPM, Time sheet มีประโยชน์ต่างกันอย่างไร

1.3  คุณสมบัติของผู้ดี ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ข้อที่ว่า “รู้กาล” หมายถึงอะไร ให้ยกตัวอย่างมา 2 ตัวอย่าง

1.4  การวางแผนการใช้เวลาที่ดี จำเป็นต้องอาศัยทักษะอะไรบ้าง

1.5  การทำให้ได้ตามแผนการใช้เวลาที่วางไว้ จำเป็นต้องอาศัยทักษะอะไรบ้าง

2

คำถาม ประยุกต์

2.1 เพราะเหตุใดจึงต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบริหารเวลา

2.2 ข้อดีของการตั้งเป้าหมายระยะสั้นคืออะไร

2.3 เมื่อเขียนสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดแล้ว สิ่งที่ควรกำหนดเพื่อให้กิจกรรมชัดเจนขึ้นคือสิ่งใด

2.4 สิ่งใดบ้างที่ช่วยเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ

::: งานมอบหมาย ในชั้นเรียน :::
(1)  เขียน Gantt chart ของโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน แล้วหาระยะเวลาที่สั้นที่สุดในการทำโครงการให้สำเร็จ (ดูภาพประกอบ)

(2)  ขียน Gantt chart ของแผนการทำงานย่อย “การจัดอบรม สภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่พนักงาน 200 คน” แล้วตอบคำถามต่อไปนี้  (ดูภาพประกอบ)
(2.1) ระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่จะทำงานจัดอบรมนี้เสร็จสิ้น

(2.2) งานใดบ้างที่ไม่ใช่สายงานวิกฤติ 

(2.3) ถ้าการประชุมฝ่ายเนื้อหากิจกรรมล่าช้าไป 1 วัน และ
 การเตรียมเนื้อหาเอกสารล่าช้า 2 วัน งานทั้งหมดจะ
 ล่าช้ากี่วัน

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1  กิจกรรมในชีวิตของท่านสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง สามารถจำแนกประเภทตามหลักการจัดลำดับความสำคัญของงาน ของไอเซนฮาวร์ ได้อย่างไรบ้าง ให้ท่านวางแผนการใช้เวลา และติดตามผลเป็นเวลา ๑ สัปดาห์

3.2  ท่านได้นำเทคนิคการบริหารเวลาส่วนบุคคลข้อใดไปทดลองใช้ในชีวิตจริงบ้าง เมื่อลองทำแล้วพบว่า มีอุปสรรค หรือความยากลำบากอะไรบ้าง ที่ส่งผลให้ไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้

3.3 การเขียนตารางเวลา ควรเริ่มจากเขียนกิจกรรมใดลงไปก่อน และข้อดีของการประเมินผลตารางเวลาคืออะไรบ้าง

3.4 จงยกตัวอย่างสิ่งที่ทำให้เสียเวลาที่เคยพบในชีวิตประจำวันทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (อย่างละ 1 ข้อ) พร้อมทั้งบอกวิธีการจัดการ 

ภาพประกอบ ข้อ 2.1

ภาพประกอบ ข้อ 2.2


ตัวอย่าง แบบทดสอบ

ข้อใดคือตัวอย่าง การปฏิบัติตามคุณสมบัติของผู้ดี (สัปปุริสธรรม 7) ข้อที่ว่า “รู้กาล”
         (1) ผู้สมัครงาน มีนัดสัมภาษณ์เวลา 10.00 น. จึงเดินทางมาถึงบริษัทตอนเวลา 10.00 น. ทันเวลาที่กำหนดนัดสัมภาษณ์พอดี
         (2) นักศึกษาฝึกงาน วางแผนงานให้เหมาะกับเวลา โดยมีงานที่สำคัญที่เร่งด่วน มากกว่า งานที่สำคัญที่ไม่เร่งด่วน เสมอ
         (3) พนักงานที่เห็นคุณค่าของเวลา จะรับประทานอาหารพร้อมทั้งตอบเมล์ ในขณะขับรถ เพื่อใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
         (4) ผู้จัดการโครงการระดมคนมาทำงานที่ไม่อยู่ในสายงานวิกฤตให้เสร็จก่อนเวลา เพื่อให้มั่นใจว่างานทั้งหมดจะสำเร็จตรงเวลา
         (5) ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง


การอภิปรายเกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ ในข้อใด ไม่สมเหตุสมผล
         (1)  Flowchart  ช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกันเข้าใจ ขั้นตอน และมีกระบวนการตัดสินใจ ในกรณีต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว 
         (2)  Gantt chart ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของงานทั้งหมด ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งความคืบหน้าหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน
         (3)  CPM  ทำให้ทุกคนในทีมเห็นความสำคัญของงานร่วมกัน ว่าการล่าช้าของงานใด จะส่งผลต่องานอื่นๆ มากน้อยเพียงใด
         (4)  Time sheet  เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อบกพร่อง หรือการทุจริต ของผู้ปฏิบัติงานที่ขาดความรับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง หรือลงโทษ
         (5)  วินัย  และทักษะการควบคุมตนเอง  ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้สามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ การบริหารเวลาจึงจะมีประสิทธิภาพ


Mobirise site builder - More info