ทักษะชีวิต และการทำงาน

บทที่ 12  
กระบี่อยู่ที่ใจ

ประเด็นการเรียนรู้      
1.  บทนำ : ตั้งคำถาม ต่อความสุข และความรัก ในหัวใจ
2.  แนวทางการพัฒนาจิตใจ
3.  การฝึกสติ
4.  การดัด-จริต
5.  ไหวพริบในการจัดการอารมณ์ เพื่อจัดการปัญหา
6.  การมองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ร้าย และการมองโลกตามเป็นจริง

โจทย์ปฏิบัติการ 
จัดทำร่างข้อเสนอโครงการ เล็กๆ ที่สร้างสรรค์ เพื่อสังคม

ภารกิจ
สัปดาห์ท้ายๆ ของการฝึกงาน ไม่ได้เน้นเรื่องวิธีการทำงาน ไม่ได้ย้ำเรื่องคุณค่าที่โลกเรียกร้อง และไม่ได้บอกว่าต้องทุ่มเทชีวิตเพื่ออะไร หรือใคร แต่อีกบทเรียนสำคัญของการเรียนรู้ชีวิต กลับชวนให้ย้อนมาเริ่มทุกอย่างที่ใจของเรา อย่างที่สุภาษิตในยุทธจักรกล่าวไว้ว่า “กระบี่ อยู่ที่ใจ” ก็ถ้า... จิตใจหวั่นไหวขุ่นมัว หากหัวใจต่ำทราม หากความรักเหือดหาย กระบี่ในมือแม้คบกริบเพียงไหน ก็ไม่อาจฟาดฟันศัตรูร้าย ไม่อาจพิทักษ์ความดี มิหนำซ้ำคมกระบี่นั้นเอง จักย้อนกลับทำร้ายตน ผู้คนรอบตัว และสังคมรอบข้าง อย่างยับเยิน

หลังจากวันนี้ไป นักศึกษาจะกลับไปทำหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมสู่การสร้างอนาคตของตนๆ และเพื่อสร้างสรรค์โครงการเล็กๆ ที่มิใช่เพียงเพื่อจะได้ช่วยกันเยียวยาปัญหาให้แก่โลก แต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ฝึกฝนจิตใจของคน คนหนึ่ง คนที่จะเติบใหญ่ขึ้นเป็น .. หมอ .. เป็นบัณฑิต - เป็นปัญญาของแผ่นดิน

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

ความรัก คงมิใช่เรื่องเฉพาะระหว่างหนุ่มสาว สามีภรรยา พ่อแม่และลูก หรือระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง หรือแม้แต่ความรักของคนๆ หนึ่ง ต่อประเทศชาติอันเป็นที่รักและหวงแหนของเขา เพียงเท่านั้น แต่มนุษยชาติอาจสร้างสรรค์ความรักที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวางกว่านั้นได้มิใช่หรือ ? เราอาจสร้างความรักให้เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโลกทั้งมวล ซึ่งหมายถึงเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งได้หรือไม่ และนั่นจะทำให้โลกเปลี่ยนโฉมไปเช่นไร ? ทำไมเราจะต้องขีดวงของสิ่งที่เรารักขึ้นด้วยเล่า ? เมื่อเรา พยายามลากเส้นกำหนดสิ่งที่เรารัก เราก็ได้สร้างวงล้อมของสิ่งที่เราไม่ได้รัก และเกลียดชังขึ้นด้วยมิใช่หรือ ? เราทำเช่นนั้นเพื่ออะไรเล่า ? ความรักที่แท้เป็นเช่นนี้ละหรือ?     (อ่านต่อ....)

Mobirise

ไม่ว่าจะมีความรู้มากมายเพียงใด แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมจิตใจให้สงบ นิ่งได้ ก็ไม่สามารถใช้ความรู้ที่มีได้เต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นเวลาทำข้อสอบ นำเสนอผลงาน หรือประสบอุบัติเหตุ ถ้าใจตื่นกลัวกังวล ก็จะปิดกั้นโอกาสที่จะใช้ปัญญาความรู้ที่มี ในการแก้สถานการณ์หรือทำงานตรงหน้า ให้ได้ผลดีเท่าที่ควร    (อ่านต่อ....)Mobirise

วิธีการฝึกพัฒนาจิตและปัญญา ต่างก็เริ่มต้นที่การฝึกสติ (เปรียบเหมือนเชือกผูกวัวป่า หรือการจับธงที่พัดสะบัด) ซึ่งหมายถึงการระลึกรู้ตัวในปัจจุบันขณะ ไม่หลง เผลอเรอ เหมือนเวลาที่ทานอาหารไป คิดไป คุยไป โดยไม่รู้รสอาหาร แล้วเผลอกันปากตัวเอง หรือเวลาที่ไม่รู้ตัวว่าล็อคกุญแจห้องหรือยัง รวมทั้งเวลาที่คิดเหม่อลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เป็นต้น   (อ่านต่อ....)Mobirise

ความเข้าใจเรื่องจริต มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และการทำงานร่วมกัน กล่าวคือ ทำให้เกิดการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล ซึ่งมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน ตัวเราเองก็ต้องปรับตัวแก้ใขส่วนที่ไม่ดี และเสริมสร้างส่วนดีของจริตอื่นๆ ดัดแปลง ปรับปรุงวิธีคิดให้รอบด้าน พัฒนาลักษณะที่ดีของจริตที่เราขาดให้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็เข้าใจท่าที วิธีคิดที่แต่างกัน เมื่อทำงานร่วมกัน ก็ยอมรับลักษณะการทำงาน การสื่อสาร การคิดที่แตกต่าง ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง แต่ผสานข้อดีของกันและกัน จัดสรรงานให้เหมาะสมกับจริต และความสามารถของแต่ละบุคคล ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน    (อ่านต่อ....)

Mobirise

การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันจำเป็นต้องมีไหวพริบ รู้เท่าทันสถานการณ์ มองภาพรวมและคิดเชื่อมโยงได้ นอกจากการมีความรู้เฉพาะทางแล้ว ยังต้องมีทักษะชีวิตด้านอื่นๆ ด้วย อาทิเช่น  IQ, EQ, CQ, AQ, MQ, SQ    (อ่านต่อ....)
Mobirise

วิธีคิดแบบมองโลกตามความเป็นจริง ก็คือ การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่สุดโต่งไปด้านดี หรือด้านร้ายตามความรู้สึกที่ตนคิดเอาเอง แต่เป็นการมองลงไปตรง ๆ ยังตัวปัญหาที่อยู่ตรงหน้าด้วยปัญญาที่เป็นกลาง แล้วใช้ปัญญาที่เป็นกลางนั้น แสวงหาวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   (อ่านต่อ....)Mobirise

Online workshop

แนวทางการพัฒนาจิตใจ
- To be or not to be angry
- To be OK with change
- To be alone with smile
- To be a part of nature
- To be ready for bad news

Mobirise

Training program

- Vision & Mission 


Mobirise

Exercise & Application

- Mood tracker


***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

Inside Out   

(2015 ‧ Family/Animation ‧ 1h 42m)
Eleven-year-old Riley moves to San Francisco, leaving behind her life in Minnesota. She and her five core emotions, Fear, Anger, Joy, Disgust and Sadness, struggle to cope with her new life.
(Movie Trailer)   (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)


Mobirise

Kung Fu Panda 2  

(2011 ‧ Animation/Family ‧ 1h 32m)
Dragon Warrior Po takes it upon himself to foil the plans of murderous peacock Shen who intends to conquer China and destroy kung fu. For this, Po has to unveil the mystery of his own past.
(Movie Trailer)


แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  ความรักแบบสิเน่หา กับความรักแบบเมตตา ต่างกันอย่างไร

1.2  จิตที่พัฒนาแล้ว มีลักษณะเช่นไร

1.3 จิิตวิทยา, จิตภาวนาตามหลักไตรสิกขา, จิตตานามัยตามหลักธรรมานามัย เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง

1.4  สติ สมาธิ และปัญญา เหมือนหรือต่าง หรือสัมพันธ์กันอย่างไร

1.5  การเรียนรู้เรื่องจริต มีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และมีประโยชน์ในการทำงานร่วมกันอย่างไร

1.6  การมองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ร้าย และการมองโลกตามเป็นจริง มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง

2

คำถาม ประยุกต์

2.1  วิเคราะห์จริตของตนเอง และแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อลดข้อเสียของจริตนั้นๆ และเพิ่มข้อดีของจริตอื่นๆ

2.2  วิเคราะห์จริตของคนที่มักมีปัญหาในการทำงานร่วมกันมากที่สุด และเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อลดปัญหาใน
 การทำงานร่วมกับคนที่มีจริตดังกล่าว

2.3  EQ, AQ, MQ, SQ เหมือนหรือต่าง หรือสัมพันธ์กันอย่างไร

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1  ถอดบทเรียนจากการสังเกตอารมณ์ของตนเอง (Emotional tracking) แล้วเสนอแนวทางในการพัฒนาจิตใจของตนเอง

3.2  ยกตัวอย่างการเจริญจิตภาวนา และปัญญาภาวนาในชีวิตจริง มาอย่างละ 2 กรณี

3.3  ยกตัวอย่างการมองโลกตามความเป็นจริง ในชีวิตจริง มา 1 กรณี


ตัวอย่าง แบบทดสอบ

ข้อความต่อไปนี้ มีกี่ข้อที่เป็นตัวอย่างของการเจริญจิตภาวนาตามหลักไตรสิกขา ที่สอดคล้องกับจิตตานามัยตามหลักธรรมานามัย
     (ก) การถือศีล กินเจ เพื่อให้จิตใจสะอาด ไม่ก่อเวรภัย
     (ข) การใช้ยาระงับประสาท เพื่อช่วยลดความกลุ้มใจ ทำให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้น
     (ค) การแผ่เมตตาให้กับบุคคลผู้เป็นที่รัก ที่ล่วงลับจากไป ช่วยให้ใจสบาย และมีความสุข
     (ง) การเข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของชีวิตตามความเป็นจริง
     (จ) การทำท่าฤาษีดัดตนอย่างมีสติ กำหนดรู้อาการยืด คลายของกล้ามเนื้อ ทำให้ใจสงบ ร่างกายผ่อนคลาย

Mobirise site creator - Check this