ทักษะชีวิต และการทำงาน

บทที่ 13  
การปกครองตนเอง : วินัย มารยาท บุคลิกภาพ ความปลอดภัย

ประเด็นการเรียนรู้      
1.  การบริหารจัดการองค์กร เริ่มที่การบริหารปกครองใจตน 
2.  วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด
3.  ทฤษฎีนิสัย กับเทคนิคการสร้างวินัย 
4.  สมบัติผู้ดี : มารยาทในสังคมสมัยใหม่ 
5.  การพัฒนาบุคลิกภาพ  
6.  ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และการทำงาน 

ภารกิจ
ก่อนที่นักศึกษาฝึกงานจะได้นำความรู้ และสรรพวิชาทั้งหมดไปใช้ในการทำงาน และปกครองผู้อื่น จุดเริ่มต้นคือการปกครองตนเอง ทั้งร่างกายและจิตใจ ที่จะทำอย่างไรให้มีความสามารถที่จะควบคุมตนเองให้ทำในสื่งที่ใจก็รู้ว่าดี และหลายครั้งในชีวิตที่เราก็ไม่สามารถควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่ดีนั้นได้ แบบฝึกหัดใกล้ๆ ตัว ที่อาจถูกมองข้ามว่าไม่สำคัญ ถูกหยิบยกขึ้นมาย้ำเตือนให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวินับใกล้ตัว เรื่องมารยาทที่สมสมัย รวมถึงบุคลิกภาพ และความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาฝึกงานให้มีชีวิตที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

ไม่ว่าในระดับประเทศ หรือองค์กรระดับใดก็ตาม ล้วนต้องการสร้างสรรค์ระบบบริหารจัดการที่เป็นธรรม เพื่อเอื้อให้สมาชิกในสังคมนั้นๆ สามารถสร้างสรรค์ ทำประโยชน์ ร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข แต่ทุกระบบของการบริหารจัดการต่างก็มีรากฐานอยู่ที่ปัจเจกบุคคล (อ่านต่อ......)

Mobirise

“วินัย” เป็นคำใหญ่ ที่มีความหมายกว้างกว่าที่เราใช้กันทั่วไปมาก และมักใช้คู่กับคำว่า “ธรรม” เรียกรวมกันว่า ธรรมวินัย “ธรรม” คือความจริงที่เป็นอยู่ตามธรรมดา ธรรมชาติ เช่น เมื่อมีดทิ่มเข้าไปในเนื้อคน คนๆ นั้นก็เจ็บปวด เป็นทุกข์ เมื่อเข้าใจความจริงของธรรมชาติแล้วจะนำมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เป็นประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ในสังคม ก็ต้องนำหลักความจริงนั้น (ธรรม) มาจัดตั้ง วางระบบ ที่เรียกว่า วินัย (อ่านต่อ....)

Mobirise

ผลการวิจัยด้านประสาทวิทยาของ MIT ที่อธิบายกลไกการสร้างนิสัย ว่าประกอบด้วยปัจจัย 3 ส่วน คือ สิ่งกระตุ้น (cue) ความคุ้นชิน (routine) และสิ่งตอบแทน (reward) ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคนถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณพักกลางวัน ความคุ้นชินก็คือการไปโรงอาหาร เพื่อที่จะได้ความอิ่ม อร่อย เป็นผลตอบแทน Charles Duhigg จำแนกสิ่งตอบแทนเป็น 2 แบบ คือ ผลตอบแทนระยะสั้น กับผลตอบแทนระยะยาว (อ่านต่อ....)

Mobirise

คนยุคปัจจุบันมักเข้าใจผิดว่า “สมบัติของผู้ดี” เป็นหนังสือโบราณที่เน้นให้เป็นคนหัวอ่อน ว่าง่าย เน้นเรื่องการกราบไหว้ การปฏิบัติตัวต่อชนชั้นสูง แต่ในความเป็นจริงแล้ว หนังสือสมบัติผู้ดี เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อบอกเล่าวัฒนธรรมสมัยใหม่ แบบ Gentle man ของฝรั่ง ให้คนไทย โดย เฉพาะชนชั้นกลางใหม่ที่จะเข้ารับราชการ ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมตะวันตกที่เริ่มเข้ามาในสังคมสยามในเวลานั้น (อ่านต่อ....)

Mobirise

บุคลิกภาพ ไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้า หน้า ผม แต่หมายถึงสภาพนิสัยจำเพาะบุคคล ทั้งที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม วาจา และความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ ที่ทำให้แต่ละบุคคลแตกต่างกัน องค์ประกอบของบุคลิกภาพที่ดีของบุคคล (อ่านต่อ....)


Mobirise

ประเด็นเรื่อง ความปลอดภัย จึงมีความหมายครอบคลุมกว้างขวางมาก ในที่นี้ เพียงแสดงให้เห็นว่า ความปลอดภัย ก็เป็นผลจากการบริหาร ควบคุมร่างกาย และการจัดสรรสภาพแวดล้อมตามหลัก "วินัย" นั่นเอง เพื่อให้เกิดสภาพเอื้อต่อการสร้างสรรค์ทำประโยชน์ และลดความเสี่ยงในการเกิดภัยอันตรายต่างๆ (อ่านต่อ....)

Mobirise

Online workshop
Mobirise

Training program

-  กายานามัย และการยศาสตร์ เพื่อความปลอดภัย
-  The Role of Etiquette in modern Society 
-  บุคลิกภาพ  

Mobirise

Exercise & Application

***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

An Inconvenient Truth   
An Inconvenient Sequel: Truth to Power 

I.  An Inconvenient Truth   (2006 ‧ Documentary ‧ 1h 58m)
II. An Inconvenient Sequel: Truth to Power  (2017 ‧ Documentary ‧ 1h 40m)
Oscar-winning documentary about the environment featuring the unlikeliest of movie stars. Former presidential candidate Al Gore holds this film together as, in front of an audience and with few aids beyond photo slides, he explains how humans have messed up the planet. Gore issues an urgent warning on what must be done, and done quickly, to save the earth.
(Movie Trailer :  An Inconvenient Truth  1  |  2)
Al Gore: The case for optimism on climate change - TED Talks

แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  ระบบวินัยที่ดี ต้องมีลักษณะ หรือองค์ประกอบอย่างไรบ้าง

1.2  แรงจูงใจแบบตัณหาที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น กับแรงจูงใจแบบฉันทะที่ให้ผลตอบแทนระยะยาว ต่างกันอย่างไรบ้าง

1.3  ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาคนที่เห็นว่าวินัยเป็นการบังคับ บีบคั้น ไปสู่ความเข้าใจว่าวินัยคือระบบในการฝึกหัดพัฒนาตน

1.4  ในหนังสือ สมบัติผู้ดี บทที่ 6 แสดงลักษณะสมบัติผู้ดี ว่าย่อมปฏิบัติการงานดี ไว้อย่างไรบ้าง

1.5  สมบัติของผู้ดีที่ว่า “จะยืนนั่ง ย่อมอยู่ในลำดับอันสมควร” สอดคล้องกับหลักสัปปุริสธรรมข้อใด

2

คำถาม ประยุกต์

2.1  เทคนิควิธีการสร้างวินัยที่แสดงในหัวข้อ "ทฤษฎีนิสัย กับเทคนิคการสร้างวินัย"  วิธีใดที่ท่านชอบ และคิดว่าให้ได้ผลกับตัวท่านเองมากที่สุด เพราะเหตุใด

2.2  จากความเข้าใจความหมายและคุณค่าของ วินัย 3 ระดับ ที่แสดงในหัวข้อ "ทฤษฎีนิสัย กับเทคนิคการสร้างวินัย" ให้ท่านประเมินตนเองว่าท่านมีความเข้าใจต่อ วินัย ในระดับใด พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

2.3  จากหนังสือ สมบัติผู้ดี คุณสมบัติในบทใดที่ท่านมีพร้อมมากที่สุด และบทใดที่ท่านมีน้อยหรือละเลยไปมากที่สุด ให้แสดงคุณสมบัติที่ท่านมี จากเนื้อหาทั้ง 2 บทนั้นมาด้วย

2.4  ท่านเห็นว่า วัฒนธรรม SOTUS ที่นำมาใช้ในกิจกรรมรับน้องในมหาวิทยาลัย เป็นระบบวินัยที่เอื้อต่อการพัฒนาบัณฑิต หรือเป็นอุปสรรค ในแง่ใดบ้าง และหากท่าน สามารถกำหนดระบบวินัยในการรับน้องได้ใหม่ ท่านคิดว่าควรเป็นเช่นไร

3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1  ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ท่านรักษาวินัย ควบคุมตนเองให้ทำตามที่ปัญญารู้ว่าดีได้สำเร็จอย่างยากลำบาก มา 1 เหตุการณ์

3.2  ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ท่านตัดสินใจเลือกทำตามแรงจูงใจแบบฉันทะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนระยะยาว แทนการทำเพื่อผลตอบแทนระยะสั้น มา 1 เหตุการณ์


ตัวอย่าง แบบทดสอบ

ข้อใดคือมารยาทในการทำงานที่เหมาะสม
         (1) เมื่อรับนามบัตรจากเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่น ต้องรีบเก็บนามบัตรใส่กระเป๋า แล้วสนทนาเข้าประเด็นทันที ไม่เย่นเย้อ
         (2) เมื่อนั่งรับประทานอาหารร่วมกับหัวหน้างาน ควรให้หัวหน้านั่งใกล้ประตูทางเข้า เพื่อสะดวกในการลุกเข้าออก
         (3) เมื่อจะแนะนำคนสองคนให้รู้จักกัน ควรแนะนำชื่อผู้ที่อาวุโสสูงกว่าก่อนเสมอ เพื่อเป็นการให้เกียรติ
         (4) เมื่อจะตอบอีเมล์ให้เพื่อนร่วมงานหลายคนได้ทราบข้อมูลพร้อมกัน ควร Reply หาหัวหน้ากลุ่ม และ Bcc ถึงเพื่อนคนอื่นๆ
         (5) ในตัวเลือก 1 - 4 ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

Develop your own web page with Mobirise